Hyppää sisältöön

Kantelun kohteen esteellisyys kantelun käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1721/1/2014
Antopäivä: 22.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: huomautus

Kunnanhallitukselle osoitetussa, kanteluksi otsikoidussa kirjoituksessa vaadittiin mm. luvatta rakennetun rakennnuksen purkamista ja arvosteltiin kunnan viranhaltijoiden menettelyä. Kirjoituksen käsittelyyn kunnan teknisessä lautakunnassa osallistui esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kantelun kohteena oleva rakennusmestari. Lautakunnan katsottua kantelun aiheettomaksi kantelija vaati päätökseen oikaisua, ja esitti katsovansa kyseisen rakennusmestarin olevan esteellinen osallistumaan asiansa käsittelyyn. Oikaisuvaatimusasia käsiteltiin teknisessä lautakunnassa siten, että sama rakennusmestari toimi asian esittelijänä ja kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjan esittelyosassa todettiin, ettei rakennusmestari ole ollut esteellinen esittelemään asiaa ja toimimaan pöytäkirjanpitäjänä lautakunnan aiemmassa kokouksessa. Kunnanhallitus hämmästeli oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, mikä on se peruste, jonka mukaan rakennusmestari olisi esteellinen, koska tämä ei ole ollut tekemässä kantelussa tarkoitettuja, mm. rakentamiseen liittyviä päätöksiä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että että mikäli kantelussa on selkeästi esitetty näkökohtia tietyn henkilön esteellisyydestä, ei ole esteellisyyssäännösten ja viranomaisen toiminnan puolueettomuusvelvoitteen mukaista sivuuttaa väitteet perusteettomina ja antaa kyseisen henkilön osallistua oman menettelynsä asianmukaisuuden arviointiin. Vaikka viranhaltija itse katsoisi olevansa asian käsittelyssä esteetön, tulee asiassa huomioida myös se, miltä asetelma näyttää ulospäin. Arvioitavana olevassa tapauksessa kysymys ei ole ollut siitä, että kantelija olisi esimerkiksi ilmoittanut koko lautakunnan olevan esteellinen käsittelemään hänen kirjoitustaan, tai että tarkoituksena olisi muuten lähinnä hankaloittaa asioiden käsittelyä kunnassa ilmeisen perusteettomilla esteellisyysväitteillä. Nyt on ollut kyse selvästi yksilöityjen kunnan viranhaltijoiden menettelystä, jota kantelija on pitänyt lain tai hyvän hallintotavan vastaisena. Tällöin kunnan tulee varmistaa, että asian valmistelu ja muu käsittely tapahtuu esteettömien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Viranomaisen toiminnan luotettavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on välttämätöntä, että asioiden käsittelyn puolueettomuus turvataan huolehtimalla asianmukaisesti toimielinten esteettömistä kokoonpanoista.

Kun kyseisen rakennusmestarin huomiota oli jo aiemmassa apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä kiinnitetty hallintolain esteellisyyttä koskevien säännösten noudattamiseen hänen toimittuaan pöytäkirjanpitäjänä teknisen lautakunnan kokouksessa omaa menettelyään koskevan selvityksen valmistelussa ja käsittelyssä, apulaisoikeuskansleri antoi rakennusmestarille huomautuksen hallintolain esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisestä. Lisäksi kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan huomiota kiinnitettiin esteellisyyssäännösten noudattamiseen vastaisuudessa.