Hyppää sisältöön

Kantelun käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/718/1/2012
Antopäivä: 22.1.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Korkein hallinto-oikeus oli useiden vuosien ajan palauttanut niin sanottuja moninkertaisia purkuhakemuksia käsittelemättä niitä lainkäyttöjärjestyksessä. Selvityksensä mukaan korkein hallinto-oikeus menetteli näin turvatakseen niukoissa resursseissa kohtuulliset käsittelyajat sen käsiteltäviksi kuuluvissa muissa asioissa. Selvityksensä mukaan korkein hallinto-oikeus oli toistuvasti tuonut esiin moninkertaisten purku- ja muiden ylimääräisten muutoksenhakujen käsittelyyn liittyvää lainsäädännön muuttamistarvetta.

Perustuslain 2 § 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.  Hallintolainkäyttölain mukaan ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat ratkaistaan lainkäyttöjärjestyksessä. Korkeimman hallinto-oikeuden soveltamalle palautuskäytännölle ei löytynyt perustetta hallintolainkäyttölaista tai muistakaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovellettavista säännöksistä tai määräyksistä.

Vaikka korkeimman hallinto-oikeuden soveltaman menettelyn ei ainakaan oikeuskanslerille asiasta tehdyssä kantelussa voitu katsoa vaarantaneen hakijan oikeusturvaa, oikeuskansleri piti laillisuusvalvonnallisesti ongelmallisena, että maan korkein hallintotuomioistuin ilmoittaa joutuneensa vuosien ajan menettelemään tavalla, johon ei löydy selkeää perustaa lainsäädännöstä.

Tämän vuoksi oikeuskansleri esitti kyseisestä lainsäädännöstä vastaavan oikeusministeriön harkittavaksi, tulisiko ministeriön hankelistalla olevaa hallintolainkäyttölain uudistusta kiirehtiä.