Hyppää sisältöön

Kanteluasiakirjojen julkisuus

Diaarinumero: OKV/1959/1/2013
Antopäivä: 27.5.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kunnanhallitus oli käsitellyt apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön ja sen liitteenä olleet kanteluasiakirjat salaisena viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella. Salassapitämistä ei ollut perusteltu. Kanteluissa oli esitetty väitteitä muun muassa kunnan kahden virkamiehen esteellisyyksistä kaavahankkeissa. Korkein hallinto-oikeus oli ratkaissut osayleiskaavoista tehdyt kunnallisvalitukset. Kunnallisvalituksissa ja kanteluissa oli ollut kysymys samoista muiden ohessa kunnan virkamiesten menettelyistä ja heidän väitetyistä esteellisyyksistään ja sidonnaisuuksistaan.

Jälkikäteen kunnanhallitus oli perustellut selvityspyynnön ja kanteluiden käsittelyä salassa sillä, että kanteluissa oli mainittu henkilöitä nimiltä ja esitetty väitteitä henkilöiden kaksoisroolista kunnan virkamiehinä ja matkailuyrityksen edustajina. Entisen kunnanjohtajan ja teknisen johtajan osalta oli esitetty väite, että heillä oli sekä yksityishenkilöinä että kunnan edustajana sidoksia matkailuyrityksiin. Erään yrityksen toimitusjohtajan osalta oli esitetty väite hänen sidonnaisuudestaan maanomistukseen ja erääseen matkailuyrittäjään. Lisäksi kanteluissa oli tuotu esiin väitteitä näiden tahojen muista mahdollisista sidonnaisuuksista.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan olennaista oli, että kunnanhallituksen jälkikäteen esittämät perustelut kanteluasioiden ja niihin annetun selvityksen salassapitämiselle olivat yleisluontoiset eikä perusteluista tarkemmin ilmennyt, miksi asian käsittely julkisena olisi ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle.

Tarkempien perusteluiden puuttuessa apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan kysymys oli ollut varsin tyypillisistä kunnallishallinnon asioiden valmistelua ja päätöksentekoa koskevista kanteluasioista, joihin ei hänen mielestään liittynyt sellaista vaaraa jonkun julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainitun vahinkoedellytyslausekkeen toteutumisesta, että asia olisi ollut perusteltua päättää kunnanhallituksessa salassapidettäväksi. 

Apulaisoikeuskansleri saattoi kunnanhallituksen tietoon oikeudellisen kantansa ja muun muassa lainvalmisteluasiakirjoihin perustuvat näkemyksensä kanteluasiakirjojen julkisuutta koskevan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 6 kohdan tulkinnasta.