Hyppää sisältöön

Kantelu olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1112/1/2017
Antopäivä: 21.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Hän saattoi näkemyksensä myös virastoa ohjaavan sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Kantelun käsittely Valvirassa oli kestänyt noin 2,5 vuotta. Valvira vetosi muun muassa viraston organisaatiossa ja henkilöstössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä eräisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyneisiin, aikaa vieneisiin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kukaan yksittäinen henkilö ei ollut viivytellyt kanteluasian käsittelyssä. Hän totesi, että viranomainen ei voi vedota resursseihin tai organisaatiomuutokseen lakisääteisten tehtävien hoidon viipymisen syynä, vaikka selvää onkin, että esimerkiksi organisaatiomuutos vaikuttaa työskentelyyn aina jollakin tavalla. Viranomaisen on pyrittävä tunnistamaan organisaatio- ja henkilöstömuutosten vaikutukset niin, että se kykenee suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään muutostilanteissakin. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että tulos- ja muusta ohjauksesta vastaavan tahon on osaltaan huolehdittava siitä, että viranomaisella on tarvittavat resurssit tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen.

Apulaisoikeuskansleri ei voinut katsoa kantelun käsittelyn viipymisen olleen aiheellista yksittäisen hallinnon asiakkaan ja viranomaisen velvoitteiden näkökulmasta, vaikka käsittelyn ajankohtaan oli osunut tekijöitä, jotka sinällään ymmärrettävästi olivat voineet vaikuttaa käsittelyaikaan.