Hyppää sisältöön

Kansalaisuuslain muutokset valmisteltava huolellisesti

Diaarinumero: OKV/390/21/2024
Antopäivä: 29.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sisäministeriölle lausunnon suunnitelluista muutoksista kansalaisuuslakiin. Ministeriö esittää luonnoksessaan varsin merkittäviä kiristyksiä Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiin. Oikeuskansleri painotti, että vaikka perusoikeuksien suoja on lähtökohtaisesti ulotettu jokaiselle, on kansalaisuudella edelleen hyvin suuri oikeudellinen merkitys. Useat osallistumisoikeudet ja eräät muut oikeudet on suoraan sidottu kansalaisuuteen. Saadessaan Suomen kansalaisuuden henkilö tulee perustuslaissa tarkoitetun Suomen kansan osaksi ja voi lailla säädetyllä tavalla osallistua Suomen kansalle kuuluvan valtiollisen vallan käyttämiseen. EU:n jäsenvaltion kansalaisuudesta seuraa myös unionin kansalaisuus, millä on merkitystä unionin oikeuksien kannalta.  

Oikeuskansleri totesi, että kansalaisuuslain muutoksessa on otettava tarkasti huomioon valtiosääntöisen arvioinnin tarpeet. Luonnoksessa ei ole osoitettu tarpeeksi huolellisesti, että ehdotetut toimet ovat yhteensopivia perus- ja ihmisoikeuksien vaatimusten kanssa. Oikeuskansleri kiinnitti erityistä huomiota siihen, että hallitus ehdottaa kansalaisuuslain muuttamista kolmella eri hallituksen esityksellä. Erityisesti ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen arviointi edellyttää kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkia muutoksia kansalaistamiseen ollaan ehdottamassa. Luonnokseen on sisällytettävä kuvaus suunnitelluista uusista säännöksistä. Luonnoksessa ei ole myöskään arvioitu riittävän tarkasti ehdotusten vaikutuksia kansainvälistä suojelua saaviin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin. Myös lasten oikeuksien toteutumista on arvioitava yksityiskohtaisemmin.