Hyppää sisältöön

Kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksianto tavallisena kirjeenä

Diaarinumero: OKV/597/10/2020
Antopäivä: 22.8.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön huomiota todisteellista tiedoksiantoa koskevan hallintoprosessilain säännöksen tulkinnanvaraisuuteen ja tuomioistuimen yleiseen epäilyyn postinkulun luotettavuudesta tiedoksiantomenettelyssä.  Hallinto-oikeuden päätösten tiedoksi antamisessa kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ei kuitenkaan ollut ilmennyt sellaista systemaattista tai rakenteellista lainsäädäntöön tai sen soveltamiseen liittyvää oikeusturvaongelmaa, johon hänellä olisi perusteita puuttua. Oikeusministeriölle toimitettiin tiedoksi kantelijan vastineessa esitetyt näkökohdat puutteista tiedoksiantoa koskevan sääntelyn selkeydessä ja tulkinnan yhdenmukaisuudessa.

Kantelussa arvosteltiin hallinto-oikeuksien käytäntöä antaa hallintoprosessilain voimaantulon jälkeen säännönmukaisesti myös kansainvälistä suojelua koskevat päätökset tiedoksi tavallisena tiedoksiantona eli kirjeitse tavallisen postin mukana, kun hakijalla on asiamiehenä asianajaja tai ns. lupalakimies. Kantelun mukaan tavallinen tiedoksianto kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa on postinkulun ongelmien vuoksi oikeusturvanäkökohdista kestämätön.