Hyppää sisältöön

Kansainvälistä avunantoa koskevan sääntelyn tarkistaminen

Diaarinumero: OKV/1644/21/2022
Antopäivä: 17.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: ulkoministeriön hallinnonala
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri katsoi antamassaan lausunnossa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, että ehdotettu lain tarkistus on tarpeellinen lain soveltamisesta saatujen kokemusten ja laillisuusvalvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella. Ehdotetulle lain soveltamisalan laajentamiselle sisällöltään varsin avoimien käsitteiden avulla ei oikeuskanslerin mielestä sinänsä voida osoittaa estettä ottaen huomioon toimintaa koskeva päätöksenteko ja lain 1 §:n luetelmakohdat soveltamisalaa tarkentavina säännöksinä. Säännöskohtaisia perusteluja on kuitenkin vielä tarkennettava ja täydennettävä soveltamisalan hahmottamiseksi. Toimialakohtaista lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista on oikeuskanslerin mielestä vielä syytä selventää. Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä aiheutuvia tarkistustarpeita lainsäädäntöön on tarpeen arvioida vielä erikseen myös nyt ehdotetun sääntelyn osalta.