Hyppää sisältöön

Kahden poliisilaitoksen menettely poliisiautojen katsastuksessa

Diaarinumero: OKV/1184/1/2012
Antopäivä: 4.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kanteluasian yhteydessä todettu, että kaksi poliisilaitosta oli käyttänyt poliisiautoja katsastamattomina liikenteessä.

Ajoneuvolain (1090/2002) 9 §:n 2 momentissa säädetään, että jos ajoneuvoa kuljettaa sen omistajan tai haltijan työntekijä, työnantajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun se luovutetaan työntekijän kuljetettavaksi, ja että ajoneuvo tarkastetaan ja huolletaan riittävän usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa kunnossa. Kuljettajan on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ajoneuvon kunnossa havaitsemistaan puutteista, joita hän ei voi itse korjata.

Poliisilaitosten on katsottava olevan ajoneuvolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun työnantajan asemassa niiden antaessa ajoneuvojaan poliisimiestensä käytettäviksi virkatehtävien suorittamista varten. Poliisilaitokset vastaavat siten siitä, että niiden ajoneuvokalusto on asianmukaisesti huollettu, rekisteröity ja katsastettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan viranomaistoiminnan uskottavuuden sekä liikenneturvallisuuden ja poliisimiesten työsuojelun kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että poliisilaitokset huolehtivat ajoneuvokalustonsa asianmukaisesta liikennekelpoisuudesta ja katsastuksesta. Poliisiajoneuvoihin saattaa muihin ajoneuvoihin verrattuna kohdistua keskimääräistä suurempia rasituksia, muun muassa suurten ajokilometrimäärien ja hälytysajojen usein edellyttämien suurten ajonopeuksien ja ajotavan vuoksi. Tätä taustaa vasten ajoneuvojen liikennekelpoisuudesta ja määräaikaiskatsastuksista huolehtiminen saavat korostetun merkityksen.

Asia oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä huomionarvoinen ja vakava myös poliisiviranomaisten toiminnan lainmukaisuudelle asetettavien yleisten vaatimusten kannalta. Havaitessaan katsastamattoman ajoneuvon liikenteessä virkatehtäviä suorittava poliisi aina keskeyttää ajon ja määrää laiminlyönnin vakavuuden edellyttämän seuraamuksen. Siihen nähden ei voida mitenkään hyväksyä, että laissa säädettyjä valvonta- ja turvallisuustehtäviä suorittava viranomainen itse menettelee esimerkiksi ajoneuvojen katsastamisesta annettujen lain säännösten vastaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitosten vakavaa huomiota siihen, että heidän tulee huolehtia ajoneuvokalustonsa asianmukaisesta katsastuksesta säädettyjen määräaikojen puitteissa. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Poliisihallituksen harkittavaksi, olisiko aihetta selvittää, onko tässä päätöksessä käsiteltyjen tapausten lisäksi esiintynyt vastaavia tapauksia muissa poliisilaitoksissa ja olisiko asiaa koskeva oheistus ja siihen liittyvä valvonta mahdollisesti aihetta päivittää. Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi Poliisihallitusta ilmoittamaan hänelle 31.12.2014 mennessä, mihin toimenpiteisiin asia on mahdollisesti antanut aihetta.