Hyppää sisältöön

Julkisuuslain soveltaminen koulun sisäilmatyöryhmään

Diaarinumero: OKV/1078/10/2020
Antopäivä: 6.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi koulun sisäilmatyöryhmän puheenjohtajan ja sihteerin tietoon käsityksensä siitä, että sisäilmatyöryhmän toimintaan sovelletaan julkisuuslakia. 

Kaupunki oli laatinut sisäilmakäsikirjan, jossa kuvataan toimintamallit sisäympäristöongelmien käsittelyyn, tutkimiseen ja ratkaisuun. Sisäilmakäsikirjassa määriteltiin kaupungin sisäilmatyöryhmän kokoonpano, vastuut ja tehtävät. Kaupungin sisäilmatyöryhmän vastuulla oli tarvittaessa perustaa mahdollisesti sisäilmaongelmaisiin kiinteistöihin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä ja nimetä sen jäsenet.

Koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä oli sittemmin aloittanut toimintansa henkilökunnan ja oppilaiden koulun tiloissa kokemien oireiden johdosta. Työryhmän puheenjohtajana oli koulun rehtori ja sihteerinä kahden eri yhtiön toimitusjohtaja. Työryhmän muina jäseninä oli muun muassa koulun henkilöstön, työterveyshuollon ja terveysvalvonnan sekä koululaisten vanhempien edustajia. Työryhmä tekee moniammatillista yhteistyötä ja on luonteeltaan valmisteleva ja tiedottava työryhmä. Sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa eikä se tee valituskelpoisia päätöksiä. Työryhmässä käsiteltävät asiat ovat olleet luottamuksellisia, mutta kokouksista on laadittu tiedotteet koulun henkilökunnalle, oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä medialle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että koulun sisäilmatyöryhmän sihteeri ei ole julkisuuslain soveltamisalan piirissä edellä mainituissa yhtiöissä toimitusjohtajana työskentelemisensä perusteella. Hänen asemaansa kyseisen työryhmän sihteerinä voitiin sitä vastoin arvioida toisin. Koulun sisäilmatyöryhmä on kaupungin sisäilmatyöryhmän perustama ja työskentelee kaupungin menettelyohjeessa asetettujen linjausten mukaisesti. Työryhmän jäseninä on kaupungin henkilökuntaa, kuten puheenjohtajana toimiva koulun rehtori ja koulun työntekijöitä. Työryhmä ei käytä muodollista päätösvaltaa, mutta käsittelee sellaisia koulun asioita, joilla on vaikutusta koulun henkilökuntaan, koululaisiin ja heidän perheisiinsä, ja joilla voi olla yleistä mielenkiintoa myös kaupungin asukkaille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan työryhmää edustavat puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähtökohtaisesti julkisuuslain velvoitteiden piirissä, kun otetaan huomioon kuvatut olosuhteet ja julkisuuslain tarkoitus turvata tiedonsaantioikeuksia ja viranomaisen toiminnan avoimuutta.