Hyppää sisältöön

Julkisuuslain soveltaminen ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön rekrytointiasiakirjoihin

Diaarinumero: OKV/1064/1/2012
Antopäivä: 17.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys käsitys

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä voivat olla kunnat tai kuntayhtymät taikka yksityiset yhteisöt tai säätiöt. Kantelijan mukaan kuntien omistaman osakeyhtiön ylläpitämä yksityinen ammattikorkeakoulu ei antanut tietoa tehtäviin valittavista henkilöistä.

Ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan kuntien muodostaman osakeyhtiön ylläpitämän ja siten yksityisen ammattikorkeakoulun rekrytointipäätökset eivät ole julkisia.

Ammattikorkeakoululain 41 §:n 2 momentin mukaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki) sovelletaan ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän ammattikorkeakoululain mukaiseen toimintaan. Lain 29 §:n 3 momentin mukaan ammattikorkeakoulu nimittää tai ottaa koulun henkilöstön ylintä johtoa lukuunottamatta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ammattikorkeakoulujen suorittamassa rekrytoinnissa kyse on ammattikorkeakoululain mukaisesta toiminnasta. Korkeakoulujen opetushenkilöstön tulee täyttää lainsäädännössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Opetustehtäviin tulee valita pätevimmät ja ansioituneimmat hakijat. Nimitysesitysten ja -päätösten julkisuus mahdollistaa nimityspäätösten asianmukaisuuden valvonnan, jota tulee voida yhdenmukaisesti suorittaa oppilaitoksen ylläpitäjäyhteisön oikeudellisesta muodosta riippumatta. Se, että julkisuuslakia tulee ammattikorkeakoululain 41 §:n 2 momentin perusteella soveltaa myös yksityisten ammattikorkeakoulujen kyseisen lain 29 §:n 3 momentin nojalla tehtäviin opetushenkilöstön nimityspäätöksiin, vastaa julkisuuslain perustavoitteiden toteutumista sekä oppilaitosten ylläpitäjäyhteisöistä riippumatonta yhdenmukaisen menettelyn vaatimusta. 

Apulaisoikeuskansleri saattoi ammattikorkeakoululain 29 §:n mukaisia opettajantehtävien täyttöä koskevien asiakirjojen julkisuudesta esittämänsä näkemykset kyseisen ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon.