Hyppää sisältöön

Julkisuuslain mukainen menettely

Diaarinumero: OKV/1/1/2011
Antopäivä: 13.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Metsähallitusta koskevassa kanteluasiassa apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisen henkilöstöön kuuluvan on, jos hän on kieltäytynyt antamasta pyydettyä asiakirjaa tai tietoa, julkisuuslain mukaisesti tiedusteltava tiedon pyytäjältä, haluaako tämä asian siirrettäväksi viranomaisen eli tässä tapauksessa Metsähallituksen ratkaistavaksi. Lain mukaan tämä on viranomaisen henkilöstöön kuuluvan velvollisuus eikä se, vaikka tiedon pyytäjä tietäisikin julkisuuslain mukaiset oikeutensa, poista tätä tiedusteluvelvollisuutta. 

Metsähallitus ei ollut antanut kantelijalle salassa pidettäväksi katsomiaan asiakirjoja. Metsähallitus oli vain vastannut kantelijalle, että asiakirjat olivat salassa pidettävä, koska ne sisälsivät liikesalaisuuksia. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Metsähallituksen henkilöstöön kuuluvan olisi edellä todetusti tullut kieltäytyessään luovuttamasta pyydettyä asiakirjaa, tiedustella yhdistykseltä, tahtooko se saattaa asian Metsähallituksen ratkaistavaksi ja mikäli näin olisi ollut, Metsähallituksen olisi tullut tehdä asiassa julkisuuslain mukainen hallintopäätös, jotta kantelija olisi voinut saattaa asiansa hallintovalituksena hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Kun Metsähallitus ei ollut tehnyt julkisuusasiassa päätöstä, kantelija ei ollut voinut käyttää sille perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiassa tuomioistuimen ratkaisu.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Metsähallituksen tietoon käsityksensä perustuslain 21 §:n 1 momentin (oikeusturva) sekä julkisuuslain 14 §:n (asiakirjan antamisesta päättäminen) ja 18 §:n (hyvä tiedonhallintatapa) mukaisista velvollisuuksista.