Hyppää sisältöön

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1051/21/2022
Antopäivä: 15.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

Esityksellä uudistettaisiin palkkatukea koskevat säännökset sekä tehtäisiin eräisiin muihin lakeihin tarvittavat muutokset.

Lausunnossa on todettu, että suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys – jaksossa on käsitelty palkkatukipäätöksiä koskevaa muutoksenhakukieltoa perustuslain 21 §:n 1 momentin säännöksen kannalta. Lausunnon mukaan palkkatukea koskevia hakemus- ja päätösprosesseja olisi tarpeen tarkastella myös perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädettyjen hyvän hallinnon takeiden kannalta, ja arvioida hyvän hallinnon ja yksilön oikeusturvan toteutumista. Laillisuusvalvonnassa on muun muassa kiinnitetty huomiota työnhakijan oikeuteen saada tietoonsa erityisesti kielteisen ratkaisun perustelut hallintolain edellyttämällä tavalla. Vaikka päätökseen ei voisi hakea muutosta, työnhakijalla on mahdollisuus pyytää asian uudelleen käsittelyä hallintolain mukaisesti (muun muassa OKV/256/10/2021). Hyvän hallinnon perusteisiin on kiinnitetty huomiota myös työnhakijalle palkkatuen saamisen edellytyksistä annettua virheellistä neuvontaa koskevassa kanteluratkaisussa (OKV/585/10/2021). 

Lausunnon mukaan laillisuusvalvonnassa on tullut esille palkkatuen maksatuksen viivästymisiä (OKV/136/1/2015 ja OKV/762/1/2015). Tällä hetkellä on tutkittavana palkkatukien maksatuksen viivästymistä koskeva kantelu (1004/10/2022), jonka perusteella on pyydetty selvitystä KEHA-keskukselta. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että palkkatukea koskevan uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa otetaan huomioon perustuslain 21 §:ssä säädetty asioiden viivytyksetön käsittely palkkatukiasian eri vaiheissa. Lisäksi Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys –jaksoa tulisi täydentää myös tältä osin.

Esityksen mukaan hallitus pitää suotavana, että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon erityisesti palkkatuen kohderyhmiin ehdotettujen muutosten vuoksi. Oikeuskansleri piti tätä näkemystä asianmukaisena.