Hyppää sisältöön

Indeksitarkistusten jäädyttäminen

Diaarinumero: OKV/1769/21/2023
Antopäivä: 20.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027. Esityksen mukaan eräitä etuuksia ja rahamääriä ei tarkistettaisi vuosina 2024-2027. Niiden määrä säilyisi vuoden 2023 tasossa.

Oikeuskanslerin mukaan hallituksen ehdotukset vaikuttavat etuuden saajien ja heidän perheenjäsentensä perusoikeuksien toteutumiseen. Esityksen vaikutusarviointia tulisi täydentää arvioimalla kattavammin ehdotuksen konkreettisia vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus valmistella erillismuistio hallituksen linjaamien sosiaaliturvan muutosten yhteisvaikutuksista. Muistio toimitetaan eduskunnalle hallituksen esitysten yhteydessä. Oikeuskansleri piti erillistä muistiota uudistusten yhteisvaikutuksista ongelmallisena. Hänen mukaansa vaikutusten arviointi tulisi olla itse esityksissä, jotta se olisi käytettävissä jo silloin, kun hallitus antaa esityksensä valtioneuvoston istunnossa sekä sen jälkeen julkisessa keskustelussa. Mikäli yhteisvaikutuksista annetaan eduskunnalle erillinen muistio, tulee huolehtia mahdollisuudesta muistioon liittyvän julkisen ja eduskuntakeskustelun täysimääräisestä turvaamisesta.

Esitysluonnoksen mukaan ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan, joten niiden osalta ei ole tehty vaihtoehtoisten toteuttamistapojen arviointia. Oikeuskansleri ei pitänyt riittävänä viittaamista pelkästään hallitusohjelmaan. Esityksessä tulisi hallituksen esityksen laatimista koskevien ohjeiden mukaisesti käsitellä vaihtoehtoisia keinoja. Hänestä vaihtoehtoisten keinojen tarkastelu ja arviointi on tärkeää erityisesti esitysluonnoksesta ilmenevän lapsiperheköyhyyden ja sen lisääntymisen osalta. 

Oikeuskanslerin mukaan säätämisjärjestysperusteluiden luonnoksessa on varsin hyvin tunnistettu valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa merkitykselliset seikat. Oikeuskanslerin mukaan esityksen säätämisjärjestysperusteluja tulisi vielä täydentää kokoavalla arviolla ja johtopäätöksillä siitä, merkitsevätkö ehdotukset olennaista puuttumista perusoikeuksiin ja niiden toteutumiseen. Esitysluonnosta ei ole myöskään tarkasteltu perustuslain perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen kannalta. Oikeuskansleri viittasi 7.9.2023 antamaansa lausuntoon (OKV/1654/21/2023, pdf) hallituksen esityksestä toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta. Lausunnossa hän oli tuolloin esiin tuomiensa perusteiden nojalla pitänyt valtiontalouden säästötavoitetta hyväksyttävänä tavoitteena. Oikeuskanslerin mukaan pitkäaikainen julkisen talouden tulojen ja menojen epätasapaino on oikeudellisesti hyväksyttyä 
ja perusteltua ottaa huomioon sosiaaliturvaa toteuttavien etuisuuksien mitoituksissa.

Oikeuskanslerin mukaan lausuntopyynnössä on ollut lausunnon antamiseen aikaa käytännössä viisi arkipäivää, mitä voidaan pitää ongelmallisena lausunnonantajien kannalta.