Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrin aseman parantamiseen liittyvät lakimuutokset

Diaarinumero: OKV/2042/21/2022
Antopäivä: 19.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä esitettiin muutoksia muun muassa ihmiskaupan uhrin tunnistamismenettelyyn siten, että tunnistaminen tapahtuisi jatkossa yksivaiheisesti.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen perusteluista tulisi selvemmin käydä ilmi, miten henkilön oikeusturvan toteutumisesta varmistutaan, kun hänet otetaan auttamisjärjestelmään tai poistetaan sieltä.  Esityksessä ehdotetaan monialaisesta asiantuntijaryhmästä luopumista, sillä tämä nopeuttaisi asioiden käsittelyä. Oikeuskanslerin mukaan tähän saattaa sisältyä riski päätöksentekoon liittyvän asiantuntemuksen kaventumisesta, vaikka asiantuntijaryhmää ei ole juurikaan käytetty. Esitystä olisi siten tarpeen täydentää myös säätämisjärjestystä ja suhdetta perustuslakiin koskevassa osiossa.

Salassapitovelvollisuudet ohittavat tietojensaantioikeudet ovat aina perusoikeuksien rajoitus, joita täytyy tarkastella perusoikeuksien rajoitusperusteiden näkökulmasta ja tämä tulisi nimenomaisesti todeta säätämisjärjestysperusteluissa. Oikeuskanslerin mukaan esityksen säätämisjärjestysperusteluissa olisi lyhyesti tarkasteltava ja todettava, että esitetyt muutokset tietojensaantioikeuksiin vastaavat asiallisesti laissa jo olevia rajoituksia ja muutokset ovat teknisiä ja että ne ovat perustuslakivaliokunnan käytännön valossa asianmukaisia. Vastaava tarkastelu olisi tarpeen myös henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten osalta.