Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen itsehallinto

Diaarinumero: OKV/2051/10/2023
Antopäivä: 9.11.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide ei toimenpidettä

Oikeuskanslerin käytettävissä olleen aineiston perustella ei ilmennyt aihetta epäillä, että valtioneuvosto olisi menetellyt lainvastaisesti päättäessään hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisesta.

Valtioneuvosto oli 19.10.2023 pitämässään yleisistunnossa tehnyt päätöksen, jossa se asetti hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisen ehdoksi sen, että hyvinvointialueen on päivitettävä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmansa. Ohjelma varmistaa hyvinvointialueen lainahoitokyvyn pitkällä aikavälillä. 

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria arvioimaan hyvinvointialueiden itsehallintoa suhteessa valtioneuvoston nopeisiin talouden tasapainottamisen vaatimuksiin. Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston päätös perustui hyvinvointialueesta annettuun lakiin, jota koskevasta esityksestä eduskunnan perustuslakivaliokunta oli antanut lausunnon. Valiokunta oli lausunnossaan arvioinut muun muassa hyvinvointialueiden hallinnon järjestämisen ja niiden rahoitusmallin suhdetta perustuslain säännökseen alueellisesta itsehallinnosta. Valiokunta oli kiinnittänyt huomiota siihen, että hyvinvointialueiden itsehallinto jäi varsin ohueksi. Valiokunta oli kuitenkin todennut, että sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen edellytti erityisesti tällaisen hallinnollisen muutoksen yhteydessä sellaista valtiollista ohjausta ja valvontaa, jota muuten voitaisiin pitää perustuslaissa säädetyn itsehallinnon toteutumisen kokonaisarvioinnissa valtiosääntöisesti jossain määrin ongelmallisena.

Perustuslakivaliokunnan mukaan hyvinvointialueiden itsehallinnon keskeiset piirteet olivat kansanvaltaisuus ja sen sisältämä asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon sekä hyvinvointialueiden hallinnon ja tehtävien lakiperusteisuus. Oikeuskansleri totesi hyvinvointialueen tehtävien ja hallinnon lakiperusteisuuden tarkoittavan, että myös valtion ohjauskeinojen tulee perustua lakiin ja niiden käytössä tulee noudattaa yleisiä hallinto-oikeudellisia oikeusperiaatteita. Ohjauskeinoja ei saa käyttää laissa hyväksyttyä laajemmin tai laventavasti tulkiten. Ohjauksessa tulee myös huomioida kansanvaltaisuus, jonka perusteita ei saa supistaa siitä, mitä rajoituksia lain säännöksistä jo johtuu.

Perustuslakivaliokunnan lausunto huomioon ottaen oikeuskansleri ei katsonut ainakaan tässä asiayhteydessä aiheelliseksi tutkia asiaa enemmälti.