Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon vaatimuksista oppilaitosten toiminnassa

Diaarinumero: OKV/749/1/2010
Antopäivä: 9.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli selvittäessään mahdollisuuksiaan jatkaa aikaisempia opintojaan asioinut ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tällöin hän oli saanut selville, että hänen opintokorttiinsa oli tehty merkintä ”eronnut”. Hän ei kuitenkaan ollut saanut ilmoitusta erottamisesta eikä useista pyynnöistä huolimatta tietoa siitä, milloin ja millä perusteella  oli opiskeluoikeutensa menettänyt.

Kantelua tutkittaessa kävi ilmi, että merkintä oli tehty ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisesta koulutuksesta  annetun lain 31 §:n nojalla. Oppilaitoksen ilmoituksen mukaan eronneeksi katsotulle lähetetään asiasta tieto postitse. Kantelijan osalta ei kuitenkaan voitu varmasti sanoa, tapahtuiko näin. Kun kantelija oli kiistänyt saaneensa mitään tällaista tietoa, jäi epäselväksi, toimiko oppilaitos ilmoittamansa käytännön mukaisesti. Sen sijaan perustuslain 21 §:ssä turvatun hyvän hallinnon on katsottava  edellyttävän, että oppilaitoksen on jälkikäteen voitava todeta, lähetettiinkö tieto vai ei.

Kantelija oli yrittänyt ammattikorkeakoulusta saada tarkempia tietoja ”eronnut”-merkinnästä. Hyvän hallinnon mukaisesti ammattikorkeakoulun olisi tullut vastata kantelijan tiedusteluihin, tarvittaessa hallintolain 8 §:n 2 momentista ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti viittaamalla siihen, että eroasia kuului yksin ammatilliselle oppilaitokselle. Ammattikorkeakoulun ei ollut näytetty menetelleen näin.

 Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ammatillisen oppilaitoksen  ja ammattikorkeakoulun huomiota siihen, mitä oli esittänyt  hyvän hallinnon vaatimuksista niiden toiminnassa.