Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon turvaaminen ulkoasianhallinnon tehtävään määräämismenettelyssä

Diaarinumero: OKV/769/10/2020
Antopäivä: 18.5.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö ulkoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys muu toimenpide

Oikeuskanslerin mukaan ulkoministeriön menettely tehtävän määräämistä koskevassa asiassa vaaransi kantelijan oikeuden hyvään hallintoon. Oikeuskansleri edellyttää, että ministeriö ilmoittaa 15.10.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tehtävään määräämismenettelyn kehittämiseksi vastaamaan nykyistä paremmin hyvän hallinnon vaatimuksiin.

Kantelussa arvosteltiin ulkoministeriön menettelyä asevalvontasuurlähettilään tehtävään määräämisessä. Kantelija oli maaliskuussa ilmoittautunut tehtävään ministeriön sisäisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. Järjestelmässä oli lokakuussa julkaistu tieto, että kantelija oli valittu tehtävään. Tämän jälkeen kantelijalle oli ilmoitettu, ettei tieto pitänyt paikkaansa. Lopulta loka-marraskuussa kantelija oli saanut tietää, että tehtävää ei sen avaamisesta huolimatta täytettäisi.

Kantelijan asian käsittely oli kestänyt ministeriössä noin seitsemän kuukautta, mitä oikeuskanslerin mukaan voitiin pitää pitkähkönä aikana. Virheellistä ilmoitusta kantelijan valinnasta asevalvontasuurlähettilään tehtävään voitiin puolestaan pitää huolimattomana. Oikeuskansleri totesi, että menettelyssä oli siten näiltä osin ollut hyvän hallinnon näkökulmasta parantamisen varaa.

Asevalvontasuurlähettilään tehtävää oli käsitelty ulkoministeriön avainryhmässä, jossa oli todettu, että tehtävä oli ollut projektiluonteinen. Tästä syystä oli päätetty, ettei tehtävää sen avaamisesta huolimatta täytetä. Avainryhmän keskustelua ja sen johtopäätöksiä ei ollut millään tavalla kirjallisesti dokumentoitu eikä ulkoministeriö voinut toimittaa oikeuskanslerinvirastoon dokumentoitua päätöstä asevalvontasuurlähettilään tehtävän täyttämättä jättämisestä. Epäselväksi jäi, kuka oli tehnyt päätöksen, milloin ja minkälaisen harkinnan tuloksena. Oikeuskansleri katsoi, että hyvä hallinto edellyttäisi menettelyssä suurempaa avoimuutta, joka toteutuisi muun muassa päätösten dokumentointina.

Oikeuskanslerin mukaan voitiin myös pitää hyvän hallinnon kannalta parempana menettelynä sitä, että ulkoministeriö hallinnon tuloksellisuutta ja hyvään hallintoon sisältyvää objektiviteettiperiaatetta toteuttaakseen pyrkisi määrittelemään johtavan asiantuntijan tehtävien tarpeen ja keston jo ennen kuin tehtävät avataan ministeriön sisäisessä ilmoittautumisjärjestelmässä haettaviksi. Oikeuskansleri totesi, että suunnitelmallisuuden voitiin osaltaan arvioida edistävän ulkoasiainhallintolain tehtävään määräämismenettelyn tarkoituksen eli ulkoasiainhallinnon toiminnallisten tarpeiden huomioon ottamisen järjestelmällistä toteutumista ja näin edistävän hallintolaissa tarkoitetulla tavalla hallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja laatua.