Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon toteuduttava rakennusvalvonnassa

Diaarinumero: OKV/226/1/2011
Antopäivä: 19.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: huomautus

Kantelijat olivat hakeneet toimenpidelupaa tontin aitaamiseksi. He olivat saaneet  kirjallisen päätöksen vasta sitä pyydettyään ja tehtyään asiasta kantelun rakennusvalvontaan. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hakemukseen olisi tullut viipymättä antaa kirjallinen, perusteltu päätös. Viive kirjallisen päätöksen saamisessa viivästytti myös kantelijoiden mahdollisuutta muutoksenhakuun. Kantelijoiden perustuslain mukainen oikeus saada asia käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä ei toteutunut. Apulaisoikeuskansleri huomautti  rakennusvalvontaa hallintolain vastaisesta menettelystä.

Kantelijat olivat rakentaneet omakotitalon tontille, jonka naapuritonttia oli louhittu sen tasaamiseksi. Naapurin rakennuslupapiirustusten mukaan tonttien rajalle oli suunniteltu rakennettavaksi tukimuuri, jota ei kuitenkaan ollut rakennettu. Kantelijat olivat rakentaneet tonttien rajalle istutusaltaan, josta tonttien korkeuseron vuoksi valui hiekkaa naapurien tontille. Naapurit tekivät rakennuslautakunnalle hakemuksen, jossa he pyysivät hallintopakkopäätöstä muun muassa hiekkojen poistamiseksi. Lautakunnan päätöksessä kantelijoiden velvollisuus poistaa hiekkaa sidottiin siihen, että naapurit ensin ”ilmoittavat halukkuutensa” tukimuurin rakentamiseksi. Kantelijoilla ei kuitenkaan velvollisuutensa täyttämisen jälkeen ollut vastaavasti mahdollisuutta vaatia toimia tukimuurin rakentamiseksi. Lisäksi rakennuslautakunta asetti naapurin vaatimuksesta kantelijoille uhkasakon alaisen toimimisvelvoitteen tilanteessa, jossa tarve sille johtui lautakunnan päätöksen mukaan naapurin omista toimista. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että rakennuslautakunnan päätös ei ollut hyvän hallinnon vaatimusten mukainen. Hän korosti, että  viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu, että hallintotoimet ovat asianmukaisia ja tehokkaita sekä sopivia suhteessa perusteltuun tavoitteeseen tai päämäärään.

Naapurikiinteistön omistajat olivat sittemmin hakeneet rakennusluvan jatkolupaa, joka myönnettiin. Kantelijat olivat saaneet päätöksestä tiedon sen jälkeen, kun määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen oli päättynyt.  Apulaisoikeuskansleri katsoi, että vaikka laki ei sinänsä velvoittanut tiedottamiseen kantelijoille, olisi tässä tapauksessa ollut perusteltua tiedottaa heille päätöksestä. Kiinteistöjen omistajien välinen kiista liittyen tukimuurin rakentamiseen oli ollut viranomaisten tiedossa jo vuosia. Kantelijoiden naapuritontin omistajiin ei ollut voinut rakennusluvan voimassa ollessa kohdistaa vaatimuksia asiaan liittyen. Tukimuurin rakentaminen vaikutti merkittävästi kantelijoiden asemaan. Apulaisoikeuskansleri korosti, että hyvään hallintoon kuuluu, että asianosaisia kohdellaan tasapuolisesti. Asiassa, jossa osapuolten havaitaan todennäköisesti olevan ratkaisusta erimielisiä, tulee viranomaisen toimia niin, että luottamus niiden puolueettomuuteen säilyy. Hyvän hallinnon kannalta olisi ollut perusteltua lähettää kantelijoille jäljennös päätöksestä tai ainakin antaa heille siitä tieto. Näin kantelijoilla olisi ollut myös käytännössä mahdollisuus saada tieto päätöksestä. Asiakirjoista ilmeni myös, että naapurikiinteistön omistajat anoivat jatkolupaa yhdeksi vuodeksi, mutta lupa myönnettiin kolmeksi vuodeksi. Menettelyä ei tältä osin voitu pitää ainakaan hyvän hallinnon mukaisen huolellisuusvelvoitteen mukaisena.