Hyppää sisältöön

Hyvän hallinnon noudattaminen aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/436/1/2011
Antopäivä: 21.3.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli ollut tyytymätön lääninhallituksen antamaan kanteluratkaisuun ja oli keskustellut asiasta lääninhallituksen osastopäällikön kanssa. Aluehallintouudistuksen yhteydessä osastopäällikkö ei siirtynyt aluehallintovirastojen palvelukseen. Hän oli lähettänyt kantelijalle kirjeen, jossa oli ilmoittanut siirtäneensä kantelijan tekemät huomautukset ja antamat lisäselvitykset toimivaltaisen aluehallintoviraston johtajalle. Osastopäällikkö oli lähettänyt asiasta sähköpostiviestin tulevan aluehallintoviraston johtajalle. Sekä kirjeessä että sähköpostiviestissä viitattiin mahdollisten ratkaisun asiavirheiden korjaamiseen.

Kantelijalla oli saamansa kirjeen perusteella käsitys, että hänen asiansa oli yhä käsiteltävänä aluehallintovirastossa, ja hän kanteli yli vuoden kuluttua asian käsittelyn viivästymisestä oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että perustuslaissa ja hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista, muun muassa palveluperiaatteesta, palvelun asianmukaisuudesta ja neuvonnasta. Päätöksen mukaan aluehallintoviraston johtajan olisi ollut asianmukaista ilmoittaa kantelijalle, käsitelläänkö ja miten hänen kanteluasiaansa vielä aluehallintovirastossa.