Hyppää sisältöön

Hyvä hallinto ylioppilaskirjoituksiin kuuluvan kokeen toimeenpanossa

Diaarinumero: OKV/689/1/2011
Antopäivä: 30.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Ylioppilastutkinnon fysiikan kokeeseen osallistunut ylioppilaskokelas oli ennen koetta jättänyt kokeessa käytettävän laskimensa opettajan tarkastettavaksi. Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) määräyksen mukaan kokelaan on tyhjennettävä laskimen muistit ennen tarkastukseen jättämistä. Selvityksensä mukaan oppilas ei ollut tätä tehnyt, koska oli siinä käsityksessä, että opettaja tyhjentäisi muistista muut kuin sallitut aineistot. Selvityksessään opettaja totesi, että opettajan tehtäviin ei kuulu muistin tyhjentäminen. Koulun käytännön mukaisesti hän kuitenkin tyhjensi laskimen muistin kyseisen laskimen laskinkoulutuksessa oppimallaan tavalla ja hyväksyi laskimen fysiikan kokeessa käytettäväksi. Myöhemmin oppilas osallistui matematiikan kokeeseen ja jätti tässä tarkoituksessa saman laskimen matematiikan opettajan tarkastettavaksi. Opettaja löysi laskimesta lukion matematiikan ja fysiikan kursseihin liittyviä aineistoja.

Ylioppilastutkinnosta annetun lain 11 §:n mukaan kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Rehtori katsoi päätöksellään oppilaan syyllistyneen YTL:n antaman määräyksen rikkomiseen ja vilpin yritykseen jättäessään laskimeensa luvatonta aineistoa sisältävän muistin tyhjentämättä ennen laskimen jättämistä opettajan tarkastettavaksi. Hallinto-oikeus hylkäsi rehtorin päätöksestä tehdyn valituksen.

Tehdyn kantelun perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen tutki, oliko koulun ja YTL:n menettely tässä ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa yleisemminkin sellaista, että se täytti viranomaistoiminnalle laissa asetetut vaatimukset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että  tapahtuma-aikaan voimassa olleiden  ylioppilastutkintolautakunnan määräysten perusteella velvollisuus laskimen tyhjentämiseen oli yksiselitteisesti kokelaalla. Opettajan vastuu oli valvonnallinen eikä tyhjentämisvastuuta voinut siirtää opettajalle. Koulun käytännön mukaan opettajat kuitenkin tosiasiallisesti tyhjensivät laskimia niitä tarkastaessaan. Oppilaalle oli siten voinut syntyä käsitys siitä, että opettajan kertaalleen tarkastama ja kokeeseen hyväksymä laskin ei enää sisältänyt kiellettyä aineistoa.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa turvataan oikeus hyvään hallintoon. Hyvästä hallinnosta säädetään hallintolaissa, jossa määritellään sekä hyvän hallinnon perusteet että viranomaistoiminnassa  noudatettava menettely. Hallintolain 6 §:n ilmaisema tasapuolisen kohtelun vaatimus tarkoittaa viranomaisen velvollisuutta huolehtia siitä, että hallinnon asiakkailla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä selvyyteen lakiin perustuvaista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Hallintolain 9 §:n mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Kyseisten hallintolain säännösten perusteella ylioppilaskirjoituksiin liittyvän viranomaistiedotuksen on oltava sillä tavoin yksiselitteistä, että kirjoituksiin osallistuvat henkilöt voivat saada täsmällisen ja yksiselitteisen tiedon siitä, mitä heiltä kussakin ylioppilaskirjoitusten vaiheessa edellytetään ja siitä, minkälaiset seuraukset määräysten vastaisesta menettelystä aiheutuu. Ylioppilaskirjoitusten toimeenpanoa koskevalle viranomaistoiminnalle on asetettava poikkeuksellisen korkeat vaatimukset muun muassa kokelaiden nuoren iän, samanaikaisesti omaksuttavaksi tulevien määräysten ja ohjeiden runsauden sekä määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seuraamusten ankaruuden vuoksi.  

Saamansa selvityksen perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että ylioppilastutkintolautakunnan laskinten tyhjentämisestä antamat määräykset ja käytäntö olivat erkaantuneet toisistaan.  Määräykset eivät myöskään olleet kaikin osin yksiselitteisiä. Niiden tulkinnanvaraisuutta lisäsi, että kantelun tarkoittamien tapahtumien jälkeen tehdyillä määräysten uudistuksilla poistettiin opettajien tarkastustehtävän varsinainen peruste eli laskinten toimintojen sallittavuuden tarkastaminen.

Laskinten tarkastamista koskeva määräysten epäselvyys sekä niiden ja vallitsevan käytännön välinen eroavaisuus vaaransi oppilaiden  perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun tasa-arvoisen aseman eikä täyttänyt hyvän hallinnon viranomaistoiminnalle asettamia vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti YTL:n huomiota ylioppilaskokeessa käytettävien apuvälineiden tarkastamista koskevien ohjeiden sisältöön sekä YTL:n ja asianomaisen koulun rehtorin huomiota näiden velvollisuuteen huolehtia siitä, että kaikilla ylioppilaskirjoituksiin osallistuvalla oppilailla on selkeä ja yksiselitteinen tieto vilpillisen menettelyn tai sen yrityksen seuraamuksesta.