Hyppää sisältöön

Hovioikeuden tuomion perustelut

Diaarinumero: OKV/11/31/2015
Antopäivä: 21.8.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Poliisille tehdyssä rikosilmoituksessa arvosteltiin hovioikeuden tuomiota ja etenkin sen perusteluja. Poliisi teki päätöksen, ettei asiassa ollut syytä epäillä rikosta, joten esitutkintaa ei toimitettu. Oikeuskanslerilla ei ollut aihetta arvioida asiaa toisin kuin poliisi oli tehnyt. Oikeuskansleri arvioi päätöksessään hovioikeuden menettelyä myös muutoin kuin rikosoikeudellisesti.

Hovioikeuden ratkaisukokoonpano kiisti selvityksessään, että sen antama tuomio olisi ollut riittämättömästi perusteltu. Hovioikeuden presidentti piti antamassaan lausunnossa hovioikeuden tuomion rakennetta ja sen perusteluja lain vaatimukset täyttävinä, mutta hän esitti joitakin yksityiskohtaisempien perustelujen puolesta puhuvia näkökohtia.

Oikeuskansleri totesi, ettei hovioikeuden tuomion perusteluja voitu tapauksessa kaiken kaikkiaan pitää lainvastaisina eikä oikeuskanslerilla ollut perusteita todeta hovioikeuden ylittäneen asiassa sille riippumattomana tuomioistuimena kuuluvaa harkintavaltaansa. Toisaalta oikeuskansleri yhtyi hovioikeuden presidentin esittämiin näkökohtiin ja tämän toteamaan, että perustelujen ja lopputuloksen välinen kiinteä yhteys antaa asianosaisille mahdollisuuden varmistua lopputuloksen oikeellisuudesta ja kattavamman mahdollisuuden arvioida myös näyttöratkaisun oikeellisuutta. Tuomiosta on käytävä ilmi, millä seikoilla tuomioistuimen käsityksen mukaan on ollut merkitystä asiaa ratkaistaessa sekä millä oikeudellisella perusteella tuomioistuin on tuomiossa todettujen tosiseikkojen perusteella päätynyt tuomiosta ilmenevään lopputulokseen. Tuomioistuimien perusteluvelvollisuudella on keskeinen merkitys asianosaisten oikeusturvan kannalta. Oikeuskanslerin mielestä presidentin esille tuomia hovioikeuden tuomion tiettyjä kohtia selkeyttämällä olisi tuomio ollut asianosaisten helpommin ymmärrettävissä, koska hovioikeuden tuomiossa esitetyt perustelut olisivat tällöin yksiselitteisemmin kuvanneet tuomion perusteena olevaa oikeudellista päättelyä.

Oikeuskansleri saattoi päätöksessä esitetyt tuomion perustelemista koskeva näkökohdat hovioikeuden ratkaisukokoonpanon tietoon.