Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely Tullissa ja Rajavartiolaitoksessa

Diaarinumero: OKV/48/20/2018 OKV/55/20/2018
Antopäivä: 23.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Valtiovarainministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja Sisäministeriön Rajavartio-osasto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Oikeuskansleri piti luonnosten sisältämiä lakiehdotuksia pääosin perusteltuina. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota eräisiin ehdotetun lain henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä ehdotetun lain henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa pykäliin ja säätämisjärjestysperusteluihin. Lisäksi hän esitti yksityiskohtaisten perusteluiden ja yleisperusteluiden täydentämistä.

Oikeuskansleri piti esitysten merkittävänä muutoksena siirtymistä rekisteriperusteisesta käyttötarkoitusperusteiseen sääntelyyn. Muutos on sinänsä perusteltu ja vastaa Euroopan unionin tietosuojalainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Oikeuskansleri katsoi, ettei sääntelytekniikan muutos kuitenkaan saa johtaa EU:n tietosuoja-asetuksessa ja rikosasioiden tietosuojadirektiivissä määritellyn suojan tason heikentymiseen tai perustuslain 10 §:n edellyttämän tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimusten heikkenemiseen. Tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä oli vielä erityisesti punnittava annettavien lakien siältämien Tullin tai Rajavrtiolaitoksen saamien tietojen merkityksellisyyden arvioinnin tutkinta- ja poliisitehtävissä osalta ja erityisesti rikosten ennaltaehkäisyn ja rikostiedostelussa tapahtuvan käsittelyn osalta. Rikostiedustelussa tapahtuvan tietojenkäsittelyn dokumentaation ja valvonnan sääntelyä on myös tarpeen täsmentää.

Säätämisjärjestysperusteluissa olisi oikeuskanslerin käsityksen mukaan tarpeen vielä selkeämmin esittää, vastaavatko ja miten esitykset vastaavat EU:n rikosasioiden tietosuojadirektiivin ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksia varsinkin siltä osin kuin esitys laajentaa Tullin ja Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia tietojenkäsittelyyn. Perustuslakivaliokunnan vuoden 2018 käytännön mukaisesti perustuslain 10 §:ään liittyvä arviointi on laajalti sen arviointia, vastaako ehdotus EU:n tietosuoja-asetusta ja vastaavasti tietosuojadirektiivin soveltamisalalla tietosuojadirektiiviä.  Rikosanalyysin ja rikostiedustelun sekä tutkintatehtäviä varten suoritetun tiedon merkityksellisyyden arvioinnin osalta olisi vielä selvemmin arvioitava, täyttyvätkö kaikki ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä asetetut vaatimukset.