Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely terveydenhuollossa Uudellamaalla

Diaarinumero: OKV/165/21/2024
Antopäivä: 24.1.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle Uusimaa-lain ja asiakastietolain muuttamisesta. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annettua lakia muutettaisiin siten, että potilastietoja olisi oikeus luovuttaa Uudenmaan maakunnassa potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa, jos potilas ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Käytännössä ehdotus tarkoittaisi sitä, että Uuttamaata koskeva väliaikainen sääntely säädettäisiin pysyväksi.  

Luonnoksessa on kyllä kiitettävästi selostettu perustuslakivaliokunnan käytäntöä, mutta ehdotettu lainsäädäntö ei ole kovin hyvin sopusoinnussa perustuslain vakiintuneen tulkintakäytännön kanssa. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että perustuslakivaliokunta on tietojen luovutusten kohdalla linjannut, että sääntelyn tulee täyttää luovutuksen välttämättömyyskriteeri. 

Lisäksi oikeuskansleri totesi, että tietosuojasääntely on olennaisilta osiltaan EU-sääntelyä. Vaikka ehdotuksessa on selostettu pääosin riittävällä tavalla tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, sisältää ehdotus kuitenkin myös epäselviä kohtia. Erityisesti kysymyksiä herättävät viittaukset tietosuoja-asetuksen 23 artiklaan. Ehdotetun lainsäädäntöratkaisun suhde asetuksen 21 artiklassa säänneltyyn vastustamisoikeuteen herättää myös kysymyksiä.