Hyppää sisältöön

Henkilökohtaista apua koskevan hakemuksen joutuisa käsittely

Diaarinumero: OKV/834/1/2012
Antopäivä: 29.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kaupungin vanhus- ja vammaispalvelun menettelyä henkilökohtaisen avustajan saamista koskevassa asiassa. Kantelijan hakemus vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta oli tullut vireille keväällä 2012. Kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi oli tehty 13.11.2012 ja palvelusuunnitelma oli laadittu saman päivänä. Päätös henkilökohtaisen avun hakemuksesta oli tehty 18.12.2012.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että palvelutarpeen arviointia ei ollut aloitettu vammaispalvelulain 3 a §:n 1 momentin mukaisesti viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Edelleen palvelusuunnitelmaa ei ollut laadittu vammaispalvelulain 3 a §:n 2 momentin mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä eikä päätöstä asiasta ollut annettu kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta vammaispalvelulain 3 a §:n 3 momentin mukaisesti. Todetun viivyttelyn syistä ei ole asiakirjoista saatavissa selvitystä. Kun kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi sekä palvelusuunnitelma oli tehty 13.11.2012 ja pyydetty selvitys apulaisoikeuskanslerille oli annettu 17.10.2012, voidaan pitää mahdollisena, että ilman oikeuskanslerille tehtyä kantelua em. lain mukaiset toimenpiteet olisivat viivästyneet vielä enemmän.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveysosaston huomiota vammaispalvelulain säännösten noudattamiseen henkilökohtaista apua koskevan hakemuksen laissa säädetyn joutuisan käsittelyn osalta.