Hyppää sisältöön

Hallintolainkäyttölain todistelusäännökset

Diaarinumero: OKV/21/20/2014
Antopäivä: 1.6.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Esitysluonnoksessa esitettiin, että hallintolainkäyttölaissa säädettäisiin todisteluun liittyvistä kysymyksistä aiempaa kattavammin ja yksityiskohtaisemmin. Tämän todettiin selkeyttävän sääntelyä ja vahvistavan hallintoprosessin asemaa itsenäisenä prosessimuotona.

Oikeuskansleri totesi lausunnossaan, että hallintolainkäyttölakiin jäisi esitettyjen uudistusten jälkeenkin runsaasti säädösviittauksia oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säännöksiin. Hänen mukaansa esitysluonnoksessa esiin tuodusta sääntelyn selkeyden näkökulmasta voisi harkita, että viittaustekniikasta luovuttaisiin vielä ehdotettua enemmän. Oikeuskansleri totesi, että etenkin säännökset, joissa todetaan toisessa laissa olevaa sääntelyä sovellettavan soveltuvin osin, ovat lähtökohtaisesti omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia ja sitä kautta jopa epäyhtenäisiä menettelytapoja.