Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuden menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1753/1/2013
Antopäivä: 30.11.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelija ilmoitti kantelussaan, että hän ei ollut saanut vastausta hallinto-oikeudelle lähettämäänsä valitusasiansa käsittelyä koskeneeseen tiedusteluun. Saadun selvityksen mukaan kantelijan valitusasiaa käsitelleen esittelijän poissaolot olivat viivästyttäneet tiedusteluun vastaamista.

Hallinto-oikeuden kirjaamo oli vajaa viikko tiedustelun saapumisesta lähettänyt kantelijalle vastauksen, jossa oli ilmoitettu, että hänen asiaansa ei ollut vielä hallinto-oikeudessa tutkittu. Vastaus oli lähetetty vasta kantelijan uudistettua tiedustelunsa. Vastauksessa häntä oli ohjattu odottamaan asian esittelijän vastausta. Esittelijä oli vastannut tiedusteluun vasta viidentenä tiedustelun saapumisen jälkeisenä työpäivänään ja vasta sen jälkeen, kun kantelija oli kiirehtinyt vastausta.  

Hyvän hallintotavan mukaiseen viranomaismenettelyyn kuuluu, että viranomaisen tehtäviin liittyviin asianmukaisiin tiedusteluihin vastataan kohtuullisessa ajassa. Oikeuskansleri viittasi päätöksessään erääseen aiempaan kanteluratkaisuun, jossa oli esitetty kannanotto, että viranhaltijan henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tämän loman aikana lähetettyyn viestiin olisi tullut vastata mahdollisimman pian loman päätyttyä.

Hallinto-oikeuden esittelijän kantelijalle asiassa antaman vastauksen sisällön perusteella oli ilmeistä, että tiedusteluun vastaaminen oli edellyttänyt hyvin vähäistä ajankäyttöä. Selvityksen perusteella ei ollut todettavissa, että esittelijä ei muiden työtehtäviensä estämättä olisi kyennyt vastaamaan tiedusteluun viipymättä poissaolonsa päätyttyä.

Oikeuskansleri totesi, että vastauksen saamista toistuvasti tiedustelemaan joutuneelle kantelijalle oli saattanut muodostua hallinto-oikeuden menettelystä asiassa perustellusti sellainen mielikuva, että hänen tiedusteluunsa oli suhtauduttu jossakin määrin välinpitämättömästi.

Oikeuskansleri saattoi päätöksessään tiedusteluihin vastaamisen joutuisuudesta esittämänsä näkemykset hallinto-oikeuden tietoon.