Hyppää sisältöön

Hakemuksen käsittely viivästyi vammaispalveluissa

Diaarinumero: OKV/462/10/2020
Antopäivä: 6.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kuntayhtymän huomiota hakemuksen käsittelyyn vammaispalvelulaissa säädetyssä määräajassa ja viranomaisen velvollisuuteen asioiden asianmukaiseen käsittelyyn.

Kantelija oli toimittanut sosiaalitoimeen maaliskuussa hakemuksensa lapsensa tilapäisen hoidon lisäpäivistä seuraavan kesän ajalle. Hakemusta oli ryhdytty käsittelemään vasta kesäkuussa, jolloin kantelijalta oli pyydetty hakemukseen lisäselvitystä. Kantelija oli antanut selvityksensä määräaikaan mennessä. 

Asiassa palvelutarpeen arviointia ei ollut aloitettu vammaispalvelulaissa säädetyssä määräajassa. Viivästymisen syyt eivät ilmenneet asiakirjoista tai saadusta selvityksestä. Lisäksi asian esittely erityishuollon johtoryhmässä sekä tästä johtuen valituskelpoisen kirjallisen päätöksen tekeminen johtoryhmässä oli viivästynyt. 

Sosiaalityöntekijä oli ilmoittanut erityishuollon johtoryhmän kielteisestä kannasta kantelijalle sähköpostitse kesäkuussa, mutta valituskelpoisen kirjallisen päätöksen kantelija oli saanut vasta lähes kuusi kuukautta hakemuksen tekemisen jälkeen ja siinä tarkoitetun ajankohdan jo mentyä. Asiassa ei ollut noudatettu vammaispalvelulaissa säädettyä päätöksen antamisen määräaikaa. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaatimus valituskelpoisen kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti varmistaa sitä, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet, ja että hän voi harkintansa mukaan hakea siihen muutosta.