Hyppää sisältöön

Genomikeskuksen perustaminen

Diaarinumero: OKV/2870/21/2021
Antopäivä: 25.11.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon Genomikeskuksen perustamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksessä todetaan, että genomitietoon liittyvä lainvalmistelu on päätetty vaiheistaa kahteen rinnakkain valmisteltavaan lakiesitykseen, joista kyseinen luonnos on ensimmäinen. Oikeuskanslerin mukaan esitysluonnoksen perusteluihin on jäänyt epäloogisuuksia. Eduskunnan on tarpeen saada kokonaiskuva sääntelystä.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen perustelut jättivät avoimeksi sen liittyisikö ehdotettuun lakiin EU:n suoraan sovellettavien asetusten säännöksiä täydentävää kansallista sääntelyä ja olisiko kyse miltään osin EU-oikeuden jättämän kansallisen liikkumavaran käytöstä (esim. (EU) 2017/746, IVD-asetus). Lausunnossa käsiteltiin myös suostumuksen antamista lakiluonnoksen geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksenä. Oikeuskansleri totesi, että kyseinen bioeettinen suojatoimenpide on myös oikeudellinen keino, jolla voidaan toteuttaa itsemääräämisoikeutta.

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota hallituksen esitysten laatimisohjeiden noudattamiseen esityksen perustuslaki ja säätämisjärjestys -jakson valmistelussa. Jaksosta tulee ilmetä kaikki ehdotettuun lakiin ja sen eri säännöksiin liittyvät perus- ja ihmisoikeuskytkennät ja merkityksellinen perustuslakivaliokunnan käytäntö.