Hyppää sisältöön

Finanssivalvonnan viivästynyt menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/229/1/2014
Antopäivä: 12.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallinnossa asioivalle tiedonpyytäjälle on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa asetettu pyydetyn tiedon sisältöä koskeva tehtävä. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Kantelija oli lähettänyt Finanssivalvonnalle joitakin sähköpostiviestejä, mutta 10.1.2014 lähettämässään sähköpostissa hänen voitiin katsoa pyytäneen Finanssivalvontaa toimittamaan käyttöönsä yksilöimänsä asiakirjat. Finanssivalvonta oli vastannut kantelijan esittämään asiakirjapyyntöön 20.3.2014, mikä oli yli kaksi kuukautta esitetyn pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä julkisuuslain menettelysäännösten mukaisesti siitä huolimatta, että Finanssivalvonta toi antamassaan selvityksessä esiin, että sen hallussa ei ollut kantelijan pyytämiä asiakirjoja. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Finanssivalvonnan huomiota julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen ja totesi, että asiakirjapyynnöt tulee käsitellä ja niihin vastata laissa säädetyllä tavalla määräajassa.