Hyppää sisältöön

Eviran linjaus viransijaiseksi nimittämisessä

Diaarinumero: OKV/12/1/2014
Antopäivä: 2.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Elintarviketurvallisuusvirasto oli hallinnon sisäisesti linjannut, että sijaistilanteen parantamiseksi tarkastuseläinlääkärin väliaikaiseksi sijaiseksi rajoitettuihin tehtäviin voitiin nimittää poikkeustapauksessa eläinlääketieteen opiskelija, jolla oli eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n mukainen väliaikainen oikeus eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen tai henkilö, jolla oli saman lain 8 §:n mukainen oikeus väliaikaiseen ja satunnaiseen eläinlääkäripalvelujen tarjoamiseen Suomessa. Ehtona menettelylle oli linjauksessa katsottu, että 1) nimitys tarkastuseläinlääkärin sijaiseksi voitiin tehdä vain siinä tapauksessa, että viransijaisuuteen ei ollut kohtuudella saatavissa Suomessa laillistettua eläinlääkäriä ja 2) sijaisena toimivan tarkastuseläinlääkärin työtehtävät oli järjestettävä siten, että hän toimii aina laitoksessa pätevyysvaatimukset täyttävän tarkastuseläinlääkärin ohjauksessa ja vastuulla ja 3) sijaisena toimiva tarkastuseläinlääkäri ei tee hallintopäätöksiä.

Euroopan komissio oli aiemmin ilmaissut, että sellainen eläinlääketieteen opiskelija, jolla on oikeus väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärinammattia, ei voi toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 tarkoittamana tarkastuseläinlääkärinä ja toisaalta eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli ratkaisussaan vuonna 2013 katsonut, että eläinlääketieteen opiskelijoiden käyttäminen tarkastuseläinlääkäreiden sijaisina oli unionin oikeuden vastaista.

Edellä mainittu oikeudellinen asetelma huomioon ottaen apulaisoikeuskansleri katsoi muun ohessa, että ei ole oikeudellisesti hyväksyttävää, että joidenkin jäsenvaltiossa vallitsevien reaalisten syiden vuoksi jäsenvaltio soveltaisi lainsäädäntöä virheellisellä tavalla puhumattakaan siitä, että asiasta vastaava kansallinen viranomainen antaisi viranomaistoiminnan sisäisestikään soveltamis- tai tulkinnallisia ohjeita, jotka olisivat tai joiden käytännön soveltaminen olisi ristiriidassa jäsenvaltiota velvoittavan unionilainsäädännön kanssa. Edelleen apulaisoikeuskansleri totesi, että virkaa ja myös viransijaisuutta tulee hoitaa toimivaltaisena ja itsenäisenä. Tähän kuuluu ytimenä kaikkien virkaan kuuluvien virkatehtävien hoitaminen. Hallintopäätösten tekemisen ohella tarkastuseläinlääkärin tehtäviin kuuluu myös käytännön hallintotoiminnan alaan kuuluvia julkista vallankäyttöä sisältäviä merkitykseltään tärkeitä ja eri tahoihin vaikuttavia tosiasiallisia hallintotoimia ja käytännön ratkaisuja. Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä viitattiin myös linjauksen soveltamiseen liittyviin oikeusturva- ja vastuukysymyksiin.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Elintarviketurvallisuusvirastoa ja maa- ja metsätalousministeriötä 30.10.2015 mennessä ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin päätös antaa aihetta.

Elintarviketurvallisuusvirasto on ilmoittanut kirjeellään 28.9.2015, että kysymyksessä oleva linjaus ei ole enää virastossa käytössä.

Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoituksessaan 15.10.2015 todennut muun muassa, että se on parhaillaan valmistelemassa muutosta Elintarviketurvallisuusviraston tarkastuseläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksia koskeviin säännöksiin.