Hyppää sisältöön

Etäyhteydet oikeudenkäynnissä

Diaarinumero: OKV/125/21/2023
Antopäivä: 23.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri piti arviomuistiosta antamassaan lausunnossa ehdotettuja uudistuksia ja niiden tavoitteita perusteltuina. Hän totesi niiden olevan myös linjassa Euroopan unionissa omaksuttujen oikeudenkäytön digitalisoinnin tavoitteiden ja videoyhteyksien käyttömahdollisuuksien laajentamisen kanssa.

Oikeuskansleri totesi, että kyse on perustuslain näkökulmasta perusoikeuksien ydinalueeseen kuuluvasta jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa ja tulla asiassaan kuulluksi. Osapuolille ja yleisölle tulee myös turvata yhdenvertainen selkeisiin säännöksiin ja käytänteisiin perustuva asianmukainen pääsy tuomioistuimeen kunkin käytössä olevista teknisistä ym. resursseista riippumatta. 

Etäyhteyksien käytön kynnystä ei tule asettaa liian korkealle, jottei oikeudenkäyntien joutuisuuden ja sujuvuuden tavoitteiden saavuttaminen vesity. Etäyhteyksien käyttöä koskevan sääntelyn tulisi olla tarkoin perusteltua, selkeää, tarkkarajaisia ja johdonmukaisia, jotta soveltamiskäytänteistä muodostuisi alusta alkaen yhtenäisiä. Tässä on tärkeää huomioida toisaalta myös se, ettei sääntelystä tule tarpeettoman monimutkaista ja vaikeasti ennakoitavaa.