Hyppää sisältöön

Esteellisyysasian ratkaiseminen valvontalautakunnassa

Diaarinumero: OKV/2426/10/2020
Antopäivä: 26.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä esteellisyysasian käsittelemisestä ja pöytäkirjaan kirjaamisesta Valviran ja sen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tietoon ja kiinnitti niiden huomiota hallintolain esteellisyysasian ratkaisemista monijäsenisessä toimielimessä koskevan säännöksen oikeaan soveltamiseen.  Hän saattoi lisäksi Valviran tietoon näkemyksensä, jotka koskivat julkisuuslain mukaisten tietojen antamista tietopyyntöön vastattaessa.

Valvontalautakunnan puheenjohtajana toimiva Valviran ylijohtaja oli vakiintuneen käytännön mukaisesti ratkaissut itse kysymyksen esteellisyydestään ennen valvontalautakunnan kokousta, eikä asiaa ollut käsitelty lautakunnassa. Kerrotun vuoksi asiasta ei ollut tehty kirjauksia lautakunnan kokouksesta laadittuun pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan ei myöskään ollut kirjattu ylijohtajan poistumista kokouksesta, vaikka pöytäkirjasta muutoin ilmeni, minkä asioiden käsittelyssä hän puheenjohtajana oli ollut mukana lautakunnan kokoonpanossa.   

Hallintolain mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Esteellisyyden toteamiselle ennen lautakunnan kokousta oli olemassa Valviran esille tuomia menettelyä puoltavia näkökohtia.  Lainmukainen menettely olisi kuitenkin ollut, että ylijohtajan esteellisyyttä koskeva kysymys olisi tuotu lautakunnan kokoukseen siinä tarkoituksessa, että lautakunta olisi voinut tarvittaessa ottaa asian ratkaistavakseen ja tehdä päätöksen asiassa. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan esteellisyys ja sen peruste sekä ylijohtajan poistuminen kokouksesta olisi tullut kirjata lautakunnan pöytäkirjaan. Kirjaukset olisivat edesauttaneet oikean kuvan saamista kokouksen kulusta, vähentäneet tarvetta asian jälkikäteiselle selvittämiselle sekä toteuttaneet hallintoiminnan avoimuutta ja julkisuusperiaatetta. 

Valviralle tehtyyn esteellisyyden syytä koskevaan tietopyyntöön annettu kielteinen vastaus ei sisällöltään täyttänyt julkisuuslaissa edellytettyä. Siinä ei muun ohella tiedusteltu tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi.