Hyppää sisältöön

Esitysluonnos Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

Diaarinumero: OKV/4/20/2018
Antopäivä: 22.2.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta, jolla Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat toiminnot tulisivat uuden Väyläviraston tehtäväksi. Lisäksi toisessa esitysluonnoksessa ehdotetaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamista osakeyhtiöksi.

Esitys koskee pääasiassa virasto-organisaatiota ja tehtävien organisointia. Oikeuskansleri totesi esityksen kuitenkin olevan viraston tehtävien osalta (mukaan lukien viraston pääjohtajan alaisuudessa toimiva Kyberturvallisuuskeskus) merkityksellinen perustuslaissa suojatun viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojan sekä niihin liittyvän tietoturvallisuuden kannalta. Tämä tulisi ottaa huomioon hallituksen esityksen perustuslakia ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa.

Esityksellä on yhteys Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen ja sitä täydentävään tietosuojalakiin. Sen vuoksi ja tietosuojan tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi lakiluonnoksen viimeistelyssä olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua tarkastella myös tietosuoja-asetuksen toimeenpanosta johtuvia vaatimuksia yhteistyössä oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun kanssa.

Oikeuskansleri esitti myös, että yksityisille palveluntuottajille siirrettävissä olevia palvelutehtäviä koskevaa säännöstä tarkennettaisiin. Tehtävien siirtämistä olisi tarpeen perustella vahvemmin tehtävien tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta, ja tehtävien luonnetta ja sisältöä tulisi selventää. Säätämisjärjestysperusteluita olisi tarpeen täydentää perustuslain 124 §:n eli julkisten hallintotehtävien antamista muulle kuin viranomaiselle koskevan pykälän oikean soveltamisen varmistamiseksi.

Oikeuskansleri kehotti myös täydentämään organisaatiouudistuksen vaikutusarviointeja ennen hallituksen esityksen antamista.