Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1353/1/2015
Antopäivä: 10.5.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario oli perustellut päätöstään jättää esitutkinta toimittamatta sillä, että ”mielipiteen ilmaiseminen, vaikka rasistinenkin, ei täytä rangaistavaksi säädetyn teon (kiihottaminen kansanryhmää vastaan) tunnusmerkistöä” ja että asiassa ei siten ole syytä epäillä rikosta. Kantelija, joka oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen tietystä Facebook-kirjoituksesta, arvosteli päätöstä ja sen perustelua.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tunnusmerkistön täyttymättä jääminen ei ollut ollut asiassa sillä tavoin riidatonta, että tutkinnanjohtaja olisi voinut tuon oikeudellisen arvioinnin alaan kuuluvan kysymyksen perusteella päätyä siihen, että syytä epäillä rikosta ei ollut. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että eräällä kirpputorilla asioineista tai asioimaan pyrkineistä turvapaikanhakijoista  Facebook-kirjoituksessa käytetyt ilmaisut ”ihmisjäte” ja ”elukat” olivat jo kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan rikostunnusmerkistön esitöidenkin mukaan tyypillistä rangaistavaa menettelyä. 

Poliisilaitos oli sittemmin määrännyt asiassa toimitettavaksi esitutkinnan. Kun esitutkinnan edellytysten olemassaolo oli siten arvioitu uudelleen, apulaisoikeuskanslerilla ei ollut aihetta enemmälti lausua tutkinnanjohtajan päätöksen lopputuloksesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tutkinnanjohtajan päätöksen perustelu oli kuitenkin jo sinänsä ongelmallinen. Perustelun mukaanhan sananvapausnäkökohtien huomioon ottamisen jälkeen kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevalle rikostunnusmerkistölle ei asiallisesti ottaen jäisi soveltamisalaa. Oli jo lähtökohtaisesti ongelmallista, että esitöiden ja oikeuskäytännön nojalla rikostunnusmerkistön soveltamisen ydinalueelle sijoittuvien ilmaisujen arvioinnissa tutkinnanjohtaja oli päätynyt siihen, että tunnusmerkistö ei täyttynyt. Ongelmallisuutta korosti se, että kysymys oli ollut rikosprosessin jo alkuunsa päättävästä päätöksestä, mistä seuraa, että asia ei tule enää syyttäjän saati tuomioistuimen arvioitavaksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että päätöksen perusteluilla on useita eri tehtäviä.  Tutkinnanjohtajan päätöksen perustelut eivät sen enempää suppeutensa kuin sisältönsäkään puolesta olleet täyttäneet perustelujen tehtäviä.

Apulaisoikeuskansleri piti riittävänä toimenpiteenään saattaa tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion tietoon ratkaisussaan esitutkintapäätöksen perustelemisesta esittämänsä näkemykset.