Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipymisen arviointi

Diaarinumero: OKV/1281/10/2022
Antopäivä: 18.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota vaatimuksiin laillisuusvalvonnan itsenäisyydestä ja uskottavuudesta. Päätöksen mukaan valvova viranomainen ei voi perustaa omaa itsenäistä oikeudellista arviotaan pelkästään virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta. 

Kantelija arvosteli esitutkinnan kestoa. Poliisihallitus ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos totesivat, ettei esitutkinta ollut aiheettomasti viivästynyt enää poliisin aiemman kanteluratkaisun jälkeen. Tutkinnanjohtajan selvityksestä ei kuitenkaan ilmennyt, milloin tutkintatoimenpiteitä olisi tehty. Vaikutti siten siltä, että Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen näkemykset perustuivat ainoastaan tutkinnanjohtajan ilmoitukseen siitä, että tutkinta on toimitettu viivytyksettömästi.

Poliisihallituksen kuuluu poliisilaitosten esimiesviranomaisena, ja poliisilaitoksen paikallispoliisin henkilöstön esimiesvirastona, valvoa alaisensa poliisihenkilöstön työskentelyä. Valvonnan tulee olla objektiivista ja näyttäytyä siltä myös ulkoisesti. Valvova viranomainen ei voi perustaa oikeudellista arviotaan yksistään valvottavan virkamiehen ilmoitukseen oman menettelynsä asianmukaisuudesta. 
 
Apulaisoikeuskanslerin asiassa hankkimien lisäselvitysten perusteella hän yhtyi Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen näkemykseen siitä, että esitutkinta ei ollut enää aiemman kanteluratkaisun jälkeen aiheettomasti viivästynyt.