Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1530/1/2010
Antopäivä: 22.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Kantelija oli vuonna 2007 tehnyt poliisille tutkintailmoituksen omaisuusrikosasiassa. Vuoden 2010 loppupuolella kantelija kanteli oikeuskanslerille siitä, että poliisi ei ollut suorittanut esitutkintaa asiassa. Poliisihallitus totesi vuoden 2011 alussa antamassaan lausunnossa, että tutkinta oli toistaiseksi kestänyt 3 vuotta 11 kuukautta, mikä oli esitutkintatoimenpiteiden priorisointioikeuskin huomioon ottaen ”aivan liian kauan”. Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkinta oli kantelun ratkaisuhetkellä kestänyt yli viisi vuotta eikä sen lopullinen kokonaiskestoaika ollut vielä ainakaan oikeuskanslerinviraston tiedossa. Oli pidettävä ilmeisenä, että esitutkintaa ei ollut asian laatuun ja laajuuteen nähden suoritettu lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Hankitun selvityksen perusteella poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja ja tutkija olivat mitä ilmeisimmin laiminlyöneet esitutkintalain 6 §:ssä ja valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Viivästys oli ajallisesti huomattava ja poliisiviranomaisten menettely asiassa ilmeisen epäasianmukaista. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallituksen lausunnon kanssa ristiriidassa ollut poliisilaitoksen lausunto oli omiaan herättämään epäilyjä sen suhteen, olivatko lausunnon antaneet poliisipäällikkö ja hänelle sen ratkaistavaksi esitellyt apulaispoliisipäällikkö perehtyneet asiaan asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri antoi tutkinnanjohtajana toimineelle rikoskomisariolle ja tutkijana toimineelle vanhemmalle rikoskonstaapelille huomautuksen vastaisen varalle heidän lainvastaisesta menettelystään. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen vakavaa huomiota esitutkintojen joutuisuuden seurantaan sekä poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön huomion heidän velvollisuuteensa perehtyä asianmukaisesti asioihin, joista he antavat selvityksiä ja lausuntoja laillisuusvalvojille.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Poliisihallitusta ilmoittamaan hänelle määräpäivään mennessä, oliko esitutkinta suoritettu loppuun ja kielteisessä tapauksessa, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin Poliisihallitus katsoi aiheelliseksi ryhtyä esitutkinnan loppuun saattamiseksi. 

Poliisihallitus ilmoitti määräpäivään mennessä, että esitutkinta oli suoritettu loppuun. Asiassa ilmenneen uuden tutkintahaaran johdosta, oli lisäksi laadittu uusi rikosilmoitus.