Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/654/10/2020
Antopäivä: 25.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä sekä siihen, että velvollisuus koskee myös esitutkinnan toimittamisedellytysten harkintaa ja sitä edeltävien toimenpiteiden suorittamista. Kantelussa tarkoitetussa asiakokonaisuudessa poliisilta oli kulunut runsaat kaksi vuotta sen arvioimiseen, toimitetaanko asioissa esitutkinta.

Apulaisoikeuskansleri piti mainittua esitutkinnan toimittamisedellytysten selvittämiseen ja arviointiin kulunutta aikaa asianosaisten kannalta kohtuuttoman pitkänä ja ongelmallisena myös esitutkinnan tehokkuuden ja rikosoikeudellisen järjestelmän toimivuuden kannalta. Hän kiinnitti erityisesti huomiota siihen, ettei asiakokonaisuudessa ensimmäisten runsaan puolentoista vuoden aikana ollut tehty varsinaisia selvitystoimia.

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan esitutkinnan toimittamisedellytysten harkintaa ja esitutkinnan aloittamista edeltäviä toimenpiteitä ei asioissa ollut suoritettu esitutkintalaissa edellytetyin tavoin ilman aiheetonta viivytystä. Hän totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti katsotun, että viranomaisen tulee huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta myös niissä tilanteissa, kun resurssit ovat hoidettavana oleviin tehtäviin nähden niukat.

Asiassa esiin tulleeseen nähden apulaisoikeuskansleri piti perusteltuna poliisilaitoksen asiassa antamassaan lausunnossa ilmoittamaa pyrkimystä kiinnittää jatkossa nykyistä enemmän huomiota poliisilaitoksen talousrikosten esikäsittelymenettelyn tehostamiseen.