Hyppää sisältöön

Esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttäminen

Diaarinumero: OKV/2051/21/2022
Antopäivä: 21.9.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisuuslain muuttamisesta. Oikeuskansleri piti varsin kannatettavana tavoitetta pyrkiä esitutkinta-aineiston julkisuudessa nykyistä tasapainoisempaan lopputulemaan julkisuuden ja yksityiselämän suojan välillä. Ehdotetun muutoksen tulisikin vastata nykyiseen liian ehdottomaan salassapitoon kohdistuvaan kritiikkiin. Säännöksen soveltamisen tulkinnanvaraisuutta muutos ei tule suoraan poistamaan, mutta ehdotus on perusteltu ottaen huomioon pyrkimys mahdollistaa yksittäistapauksissa aiempaa tasapainoisempi lopputulos eri oikeuksien välillä.

Esityksessä ehdotetaan, että esitutkinnassa ja syyteharkinnassa julkisia olisivat nykyistä suurempi osa päätöksen perusteina olevista tiedoista. Julkisuuden edellytyksenä olisi kuitenkin, ettei tietojen antaminen todennäköisesti aiheuttaisi asiaan osalliselle vahinkoa, merkittävää haittaa taikka ilman painavaa syytä kärsimystä. Tietojen tulee olla välttämättömiä päätöksen perusteiden ymmärtämiseksi. 

Ehdotettu sääntely on merkityksellinen perustuslaissa suojattujen yksityiselämän suojan sekä julkisuusperiaatteen näkökulmasta. Se ei vielä sellaisenaan luo tarvetta perustuslakivaliokunnan käsittelylle. Oikeuskansleri totesi, että perusteluissa tulisi pyrkiä vielä täsmentämään niitä mahdollisia uusia perustuslain tulkintakysymyksiä, joihin perustuslakivaliokunnan kannanotto olisi aiempi tulkintakäytäntö huomioon ottaen tarpeellista, mikäli perustuslakivaliokunnan lausunnon antamista päädytään pitämään suotavana.