Hyppää sisältöön

Energiaviraston menettely asian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/793/1/2014
Antopäivä: 19.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Energiavirasto ei ollut vastannut kantelijan tekemään asiakirjapyyntöön viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 4 momentissa säädetyssä ajassa. Pyyntöön olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tullut vastata, vaikka pyyntö oli lähetetty viraston sähköpostiosoitteen sijaan asian käsittelijän sähköpostiosoitteeseen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Energiaviraston huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain asiakirjapyyntöä koskevaan sääntelyyn. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaista olisi ollut, että Energiaviraston asiassa antama päätös olisi lähetetty kantelijalle sähköpostilla, kun hänelle oli näin sähköpostitse luvattu.