Hyppää sisältöön

Energiajuomien kieltäminen peruskouluissa

Diaarinumero: OKV/1256/1/2012
Antopäivä: 14.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelija pyysi tutkimaan onko kaupungin suunnitelma kieltää energiajuomat kaikissa peruskouluissa lain mukaista. Perusopetuslaissa säädetään muun muassa kurinpitomenettelyistä. Perusopetuslakia ollaan muuttamassa ja sitä koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle kesäkuussa 2013.

Hallituksen esityksessä todetaan, että tällä hetkellä koulujen järjestyssääntöihin sisältyy paljon normeja, jotka eivät perustu lainsäädäntöön tai jotka ovat jopa osittain lain kanssa ristiriidassa. Esityksessä ehdotetuissa säännöksissä täsmennetään sitä, mitä määräyksiä koulun järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa. Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi perusopetuslakiin säännös opettajan oikeudesta ottaa tietyt esineet haltuun oppilaalta.

Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan oteta suoraan kantaa esimerkiksi oppilaiden energiajuomien käyttöön koulussa. Esityksessä ei myöskään arvioida sitä, voisiko energiajuoma olla sellainen esine tai aine, joka voitaisiin ottaa pois oppilaalta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös uutta säännöstä, jonka mukaan opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Apulaisoikeuskansleri lähetti vastauksensa opetushallitukselle tiedoksi, koska sen tulee ehdotetun momentin mukaan opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset suunnitelmien laatimisesta.  Koska hallituksen esitys perusopetuslain muuttamiseksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, apulaisoikeuskansleri lähetti vastauksensa tiedoksi eduskunnan sivistysvaliokunnalle, jotta se voi arvioida olisiko energiajuomat mahdollista huomioida lain käsittelyssä siten, että niihin suhtauduttaisiin yhtenäisesti eri kouluissa.