Hyppää sisältöön

ELY-keskuksen lausunnossa otettava kantaa pohjavesivaikutuksiin

Diaarinumero: OKV/779/1/2013
Antopäivä: 25.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kunnan alueella toteutettua vedenottamohanketta. Kantelun mukaan hankkeen toteuttamisessa ei ollut otettu huomioon ympäristönsuojelun vaatimuksia. Erityisesti kantelija toi esiin huolensa hankkeen mahdollisista vaikutuksista pohjavesialueeseen. Alueelle oli rakennustöiden yhteydessä myös muun muassa jätetty avoimia kaivantoja, jotka vaaransivat liikenneturvallisuutta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan vedenottamon toiminta-alue oli hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä. Alueen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä kunta oli ollut yhteydessä ELY-keskukseen. ELY-keskus oli myös antanut kunnalle lausunnon ehdotetusta vedenottamon toiminta-alueesta. Lausunnossa ei kuitenkaan ollut käsitelty pohjavesialuetta ja sen mahdollista vaikutusta rakennustöiden suorittamistapaan. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ELY-keskuksen huomiota sen ympäristönsuojelulain mukaiseen velvollisuutteen käyttää ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa ja hankittuaan asian arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ottaa kantaa vesi- ja viemäröintihankkeen mahdolliseen vaikutukseen pohjavesialueeseen sen antaessa lausuntoa ehdotetusta vedenjakelu- ja viemäröintialueesta.

Rakennustöiden osalta selvityksissä myönnettiin, että niihin oli liittynyt puutteita sekä maastoon jääneiden kaivantojen että muutoin liikennejärjestelyjen osalta. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan teknisen lautakunnan huomiota sen velvollisuuteen valvoa kunnan katujen ja teiden teknistä turvallisuutta myös vesi- ja viemäritöiden yhteydessä ja velvollisuuteen liikenneturvallisuuden vaarannuttua ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin.