Hyppää sisältöön

Elatussopimusasian pitkä käsittelyaika lastenvalvojilla

Diaarinumero: OKV/2042/10/2020
Antopäivä: 4.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunkien perheoikeudellisten palvelujen huomiota lasten elatusta koskevien asioiden käsittelyyn asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksensä myös oikeusministeriölle mahdollisia toimenpiteitä varten ja pyysi sitä ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa viimeistään 28.2.2022. Kaupunki oli selvityksessään viitannut määräaikaisia elatussopimuksia ja erityisesti maksukyvyttömyystapauksia koskevan valtakunnallisen ohjeistuksen tarpeellisuuteen.

Kantelijan lasten määräaikaiset elatussopimukset olivat päättymässä ja hän oli joutunut odottamaan aikaa oman ja lastensa kotikaupungin lastenvalvojalle yli kolme kuukautta. Kaupungin selvityksessä oli viitattu koronapandemian aiheuttamaan palvelujen kysynnän lisääntymiseen sekä pandemian toiminnalle aiheuttamiin vaikeuksiin. Apulaisoikeuskansleri piti aikaa kohtuuttoman pitkänä. Kantelijan lasten elatusasia oli lastenvalvojan tapaamisen jälkeen lähetetty virka-apuna lasten elatusvelvollisen vanhemman kotikunnan lastenvalvojalle. Kaupungin selvityksestä ei ilmennyt, että virka-avun tilannetta olisi tiedusteltu, vaikka virka-apu oli palautunut vasta yli kolmen kuukauden kuluttua.

Elatusvelvollisen vanhemman kotikunnan selvityksestä ei käynyt ilmi, miksi kantelijan lasten asiaa ei ollut ryhdytty hoitamaan virka-avun saavuttua. Asia oli tullut vireille vasta yli kahden kuukauden kuluttua elatusvelvollisen otettua yhteyttä. Tuolloin hänelle oli varattu aika lastenvalvojalle kolmen viikon kuluttua yhteydenotosta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asian käsittely oli laiminlyönnin vuoksi viivästynyt aiheettomasti. Kaupungin selvityksessä oli viitattu kaupungin perheoikeudellisten palvelujen organisaation muuttumiseen sekä koronapandemian vaikutuksiin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että sen organisaatio ja tehtävät järjestetään hallintolain mukaisesti siten, että asiakas saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Asioiden käsittelyn ruuhkautuminen ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy asioiden käsittelyn viivästymiseen. Laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, etteivät viranomaisen resursointisyyt oikeuta poikkeamaan laissa säädetyistä velvoitteista. Muuttuvat tilanteet on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan, jotta lakisääteisistä tehtävistä kyetään suoriutumaan ajoittaisesta ruuhkautumisesta huolimatta. Kaupungin perheoikeudellisten palvelujen organisaation muuttuminen oli ollut ennakoitavissa, mutta kaupunkien mainitsemat koronapandemian aiheuttamat asioiden käsittelyä hidastaneet poikkeukselliset olosuhteet sen sijaan eivät.