Hyppää sisältöön

Eläimen omistajan tai haltijan kuuleminen eläinsuojelutarkastuksessa

Diaarinumero: OKV/774/1/2010
Antopäivä: 17.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Aikanaan maa- ja metsätalousministeriössä valmistellussa eläinsuojelutarkastuslomakkeessa asianosaisen kuulemista koskeva kohta oli sijoitettu lomakkeen loppuun varsinaisen hallintopäätöksen tekemistä koskevan kohdan jälkeen. Kantelussa epäiltiin, että lomake ohjaa eläinsuojelutarkastusta tekevää viranhaltijaa virheelliseen menettelyyn, ja että hallinto-oikeudet tulkitsevat lomaketta siten, että eläinten omistajan tai haltijan kuulemista ei ole joko suoritettu lainkaan tai se on suoritettu liian myöhäisessä vaiheessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan on yksi perustuslain 21 §:ssä tarkoitetuista hallinnon keskeisistä oikeusturvaperiaatteista, jotka edellytetään turvattavan lailla. Kuuleminen on asianosaiselle tärkein vaikuttamiskeino häntä koskevan hallintopäätöksen valmistelussa. Lähtökohtaisesti on pidettävä selvänä, että jokaisen hallintopäätöksiä tekevän viranhaltijan virkatehtäviin kuuluu tuntea hallintomenettelyä koskeva lainsäädäntö. Sekä eläinsuojelulain että hallintolain säännökset edellyttävät, että asianosaisen kuuleminen, lukuun ottamatta tiettyjä laissa mainittuja poikkeustilanteita, on suoritettava aina ennen päätöksentekoa. Näiden säännösten tuntemusta tulee voida edellyttää viranomaisilta, joiden tehtäviin kuuluu mm. yksilöä velvoittavien hallintopäätösten tekeminen. Mikäli viranomaisten työn helpottamiseksi kuitenkin on laadittu lomakepohjia, on perusteltua odottaa, että ne tosiasiallisesti tukevat viranhaltijoiden päätöksentekoa ja ohjaavat menettelyä oikeaan suuntaan. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelussa tarkoitetulle lomakkeen eläinten omistajan tai haltijan selitys -kohdan sijoittamiselle lomakkeen loppuun päätöksentekokohdan jälkeen ei ole löydettävissä perustetta laista. Asiassa saadun selvityksen ja lausunnon mukaan Evira oli parhaillaan uudistamassa kantelussa tarkoitettua eläinsuojelutarkastuslomaketta. Uusi lomake olisi Evirasta saadun tiedon mukaan entistä ohjaavampi ja yksityiskohtaisempi, ja siihen liittyisi täyttöohje. Tähän nähden apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi päätöksensä lähettämisen tiedoksi maa- ja metsätalousministeriölle ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle otettavaksi huomioon uusia lomakkeita laadittaessa.