Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan korjaaminen tuomiossa kirjoitusvirheenä

Diaarinumero: OKV/592/30/2020
Antopäivä: 16.7.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen
huomautuksen vastaisen varalle tuomiolauselmassa olleen virheen johdosta ja kiinnitti myös käräjätuomarin huomiota tuomion asianmukaista oikaisemista koskevaan menettelyyn.

Käräjätuomari oli korjannut tuomioon virheellisesti merkityn koeajan oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain mukaisesti kirjoitusvirheenä. Koeajan ollessa merkitty päättymään
noin kahden kuukauden kuluttua tuomion antamisesta oli merkinnän virheellisyys sinällään ulkopuolisen selvästi havaittavissa. Tuomiosta ei voinut kuitenkaan päätellä, minkä pituiseksi koeaika oli tarkoitettu. Käytännössä se oli jäänyt määräämättä ja avoimeksi oli jäänyt kokonaan myös se, mitä asiassa oli harkittu.

Oikaistaessa tuomiota laki varaa vastaajalle tarvittaessa mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä
oikeussuojakeinojen käyttöön. Vastaajalle olisi tullut vähintäänkin varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen
korjauksen tekemistä varsinkin, kun korjaus on tapahtunut vastaajan vahingoksi. Korjatun tuomion lähettäminen asianosaisille jälkikäteen ja heidän ohjaamisensa oikeusturva-keinojen käyttöön ei poista laissa tuomarille säädettyä velvollisuutta varata vastaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi asiaa käsiteltäessä.