Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan korjaaminen tuomiossa kirjoitusvirheenä

Diaarinumero: OKV/610/30/2020
Antopäivä: 2.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen
huomautuksen vastaisen varalle tuomiolauselmassa olleen virheen johdosta ja kiinnitti myös käräjätuomarin huomiota tuomion asianmukaista oikaisemista koskevaan menettelyyn.

Käräjätuomari oli korjannut tuomioon virheellisesti merkityn koeajan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaisesti kirjoitusvirheenä. Kun käsillä olleessa tapauksessa koeaika oli merkitty päättymään tuomion antamispäivänä, oli merkinnän virheellisyys sinällään ulkopuolisen selvästi havaittavissa.  Tuomiosta ei voinut päätellä, minkä pituiseksi koeaika oli tarkoitettu. Käytännössä se oli jäänyt määräämättä ja avoimeksi oli jäänyt kokonaan myös se, mitä asiassa oli harkittu. 

Oikaistaessa tuomiota laki varaa vastaajalle tarvittaessa mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä oikeussuojakeinojen käyttöön.  Vastaajalle olisi tullut vähintäänkin varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen korjauksen tekemistä varsinkin, kun korjaus on tapahtunut vastaajan vahingoksi.