Hyppää sisältöön

Edunvalvontapalkkion periminen ja puhelinliittymän irtisanominen

Diaarinumero: OKV/1604/1/2018
Antopäivä: 23.10.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi edunvalvontatoimiston tietoon käsityksensä hallintolain mukaisen neuvontavelvoitteen noudattamisesta ja edunvalvontapalkkion perimisestä sekä kiinnitti edunvalvontatoimiston huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen päämiehen omaisuutta hoidettaessa.

Edunvalvontatoimisto oli lähettänyt päämiehen kuolinpesälle edunvalvontapalkkiota koskevan laskun, jonka kuolinpesän osakas oli erehdyksessä maksanut. Asiassa oli selvitetty, että edunvalvontatoimisto oli jo päätöstiliä laadittaessa ollut tietoinen kuolinpesän vähävaraisuudesta. Perukirjan mukaan kuolinpesä oli varaton. Asiassa oli riidatonta, että päämiehen, tässä tapauksessa kuolinpesän, ollessa varaton edunvalvontapalkkiota ei peritä. Se seikka, että kuolinpesän osakas oli maksanut laskun ennen perunkirjoitusta ja laskun eräpäivää, ei apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan muuttanut tosiasiaa, ettei edunvalvontapalkkiota olisi saanut periä pesän ollessa varaton. Pelkkä laskussa oleva maininta siitä, että varattomasta kuolinpesästä tulee toimittaa perukirja edunvalvontatoimistoon, ei täyttänyt hallintolaissa säädettyä viranomaisen neuvontavelvollisuutta siitä, että perukirjan toimittaminen saattoi johtaa maksun poistamiseen. Viranomaisen ohjeistuksen tulisi olla aina riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan hyvän hallinnon mukaista olisi palauttaa maksu kuolinpesälle. Kuolinpesällä oli myös mahdollisuus saattaa tätä koskeva korvausvaatimus Valtiokonttorille.

Edunvalvoja ei ollut irtisanonut päämiehen lankapuhelinliittymää päämiehen muuttaessa palvelutaloon, jolloin päämiehen asunnon vuokrasopimus oli irtisanottu. Edunvalvojaa oli erikseen muistutettu asiasta. Laiminlyönnistä oli aiheutunut 1,5 vuoden aiheettomat puhelinlaskut. Edunvalvoja ei ollut menetellyt päämiehen taloudellisten etujen mukaisesti ja oli tehtäväänsä hoitaessaan laiminlyönnillään aiheuttanut päämiehelle vahinkoa. Kuolinpesällä oli vielä mahdollisuus hakea vahingon korvaamista Valtiokonttorilta.

Apulaisoikeuskansleri pyysi edunvalvontatoimistoa ilmoittamaan, mihin toimiin sen menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi ryhdytään.