Hyppää sisältöön

Avoimuuden lisääminen ulkoasiainhallinnon tehtävään määräämismenettelyssä

Diaarinumero: OKV/54/10/2020
Antopäivä: 20.10.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: ulkoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerin mukaan ulkoministeriön olisi aiheellista selvittää, miten tehtävään määräämismenettelyä ulkoasiainhallinnossa voitaisiin kehittää siten, että menettelyn avoimuutta voitaisiin lisätä ja soveltuvimmiksi arvioitujen henkilöiden ansioita voitaisiin arvioida nykyistä kattavammin.

Kantelussa arvosteltiin apulaisprotokollapäällikön tehtävään määräämistä koskevaa ulkoministeriön päätöstä. Kantelijan käsityksen mukaan päätös oli ongelmallinen erityisesti siksi, että sen perustelut olivat hyvin puutteelliset ja erityisesti hakijoiden ansiovertailu oli jätetty kokonaan suorittamatta.

Oikeuskansleri totesi, että tehtävään määräämisestä ei ole säännöksiä virkamieslaissa tai –asetuksessa, mutta ulkoasiainhallintolaissa on erityissäännökset ulkoasiainhallinnon tehtäviin määräämistä koskevasta menettelystä. Kun kyse on tehtävistä, joihin voidaan valita myös virkamies, joka ei ole ilmoittanut kiinnostustaan tehtävään, ei ansiovertailua voida aina tehdä samalla tavoin kuin sellaisessa tavanomaisessa tehtävään määräämismenettelyssä, jota tarkoitetaan valtiovarainministeriön ohjeessa virantäytössä noudatettavista periaatteista.

Oikeuskanslerin mukaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteet edellyttäisivät kuitenkin myös ulkoasiainhallinnon tehtävään määräämismenettelyssä suurempaa avoimuutta ja mahdollisuuksien mukaan myös ansiovertailun tekemistä. Tällöin myös hallintolain päätöksen perustelemiselle asetetut vaatimukset tulisivat paremmin täytetyiksi tehtävään määräämistä koskevien perustelujen osalta.