Hyppää sisältöön

Asumistukiasia olisi tullut hoitaa huolellisesti

Diaarinumero: OKV/2091/1/2017
Antopäivä: 25.10.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn hyvän hallinnon perusteiden edellyttämällä tavalla ja asian selvittämiseen hallintolain säännöksen mukaisesti.

Kantelija oli muuttanut uuteen asuntoon marraskuun alussa ja asumistuen muutosta varten toimittanut tiedon aikaisemman vuokrasopimuksensa päättymisestä Kelalle 2.10.2017. Tieto vuokrasopimuksen päättymisestä oli saatu Kelaan myös entiseltä vuokranantajalta. Kantelijalta oli pyydetty asumistuen tarkistushakemus, jonka hän oli jättänyt 4.10.2017. Marraskuun asumistuen käsittelyä varten häneltä oli vielä pyydetty tuloselvitys, jonka hän oli toimittanut 30.10.2017. Päätös marraskuun asumistuesta oli annettu samana päivänä, mutta marraskuun tuki oli jo lähtenyt maksuun entiselle vuokranantajalle. Kelan selvityksen mukaan tuen maksaminen siirretään tarvittaessa hakijalle itselleen, mutta kantelijan asiassa tätä prosessia ei ollut noudatettu.

Hallinnon asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta työtehtävien hoidossa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan asiaa käsiteltäessä saatuun selvitykseen ei ollut perehdytty hallintolain edellyttämällä tavalla riittävästi ja huolellisesti, eikä sitä ollut otettu huomioon kantelijan asumistukea maksettaessa. Tämän seurauksena asumistuki oli maksettu virheellisesti entiselle vuokranantajalle.