Hyppää sisältöön

Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsenen esteellisyys

Diaarinumero: OKV/576/1/2011
Antopäivä: 3.2.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Kantelija pyysi oikeuskansleria tutkimaan valvontalautakunnan jäsenen esteellisyyden valvonta-asiassa ja palkkioriita-asiassa, joissa jäsenen asianajotoimiston kanssa samaan eräiden asianajotoimistojen verkostoon kuulunut toinen asianajaja oli valvonta-asiassa valvonnan kohteena ja palkkioriita-asiassa hakijoiden asiamiehenä.

Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 42 §:n mukaan valvonta- tai palkkioriita-asiaa käsittelevän esteellisyydestä on voimassa, mitä asianajajan ja tuomarin esteellisyydestä on säädetty tai määrätty. Oikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, että asiaa on arvioitava tuomarin esteellisyyttä koskevan OK 13 luvun 7 §:n 3 momentin perusteella. Verkoston toimintamuodot, kuten markkinointiyhteistyö, puhelinpalvelu ja koulutustoiminta ja erityisesti verkoston toiminta edellä kuvatuin tavoin osakeyhtiössä sekä osakassopimuksesta ilmenevät valvontalautakunnan jäsenen ja toisen asianajajan velvoitteet osakeyhtiötä ja toisiaan kohtaan, ovat sellaisia seikkoja, että ne johtavat puolueettoman ulkopuolisen tarkastelijan siihen käsitykseen, että verkostoon kuuluvat toimistot, mukaan lukien valvontalautakunnan jäsenen ja toisen asianajajan toimistot, tekevät poikkeuksellisen kiinteää yhteistyötä ja ovat sopimusoikeudellisesti velvoittavalla tavalla taloudellisesti ja muutoinkin sidoksissa sekä toisiinsa että osakeyhtiöön. Tästä syystä edellä kerrotut näkökohdat muodostavat oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun seikan. Näin ollen valvontalautakunnan jäsen on ollut esteellinen toimimaan Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsenenä sen käsitellessä ja ratkaistessa kantelussa mainitut valvonta- ja palkkioriita-asiat.  Oikeuskansleri kiinnitti valvontalautakunnan jäsenen huomiota valvonta- ja palkkioriita-asioita käsittelevän esteellisyyttä koskevien säännösten noudattamiseen. Oikeuskansleri lähetti päätöksen tiedoksi myös Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle ja pyysi sitä 15.4.2013 mennessä ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt.