Hyppää sisältöön

Asian viipyminen

Diaarinumero: OKV/868/1/2014
Antopäivä: 7.4.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin erityistuomioistuin
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Eläkettä koskevan valitusasian käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt noin kolme vuotta ja neljä kuukautta. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että asian esivalmisteluvaihe oli ollut suhteellisen pitkä, mutta siitä huolimatta asiassa oli päädytty pyytämään runsaasti lisäselvityksiä vielä noin 2 vuotta sen jälkeen, kun asia oli tullut vireille. Selvityksestä ja asiakirjoista ei muutenkaan kaikilta osin selvinnyt, miten asian käsittely oli edennyt. Asian käsittelyaikaan oli vaikuttanut myös se, että jaoston, jolla asia oli käsiteltävänä, puheenjohtaja oli ollut virkavapaalla asian käsittelyn aikana eikä puheenjohtajaa ollut katsottu voitavan vaihtaa kesken käsittelyn. Oikeuskansleri totesi, ettei hänellä ollut perusteita kyseenalaistaa sitä, etteikö asia ollut ollut perusteltua käsitellä kokoonpanossa, joka oli siihen perehtynyt ja joka oli hankkinut tarvittavat lisäselvitykset. Kun kuitenkin asian käsittely oli jo jaoston puheenjohtajan virkavapauden alkaessa kestänyt yli kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta, ei oikeuskansleri voinut pitää asianmukaisena, että asian käsittelyä ei ollut järjestetty niin, ettei virkavapaus olisi enää vaikuttanut käsittelyaikaan. Oikeuskansleri totesi, että valitusasian käsittelyaika oli poikennut huomattavasti kyseisten eläkeasioiden keskimääräisestä käsittelyajasta vakuutusoikeudessa ja se oli ollut kohtuuttoman pitkä. Asian käsittely ei ollut edennyt perustuslain 21 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Vakuutusoikeuden edellä mainitun päätöksen poistamista koskevan asian käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt noin kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Hakemuksen käsittely oli kestänyt selvästi pidempään kuin poistamista koskevien hakemusten käsittely keskimäärin. Oikeuskansleri totesi muun muassa, että hänellä ei ollut perusteita kiistää vakuutusoikeuden näkemystä siitä, etteikö poistoa koskevan hakemuksen käsitteleminen eräiden samaan aikaan vireillä olleiden eläkeasioita koskevien valitusasioiden kanssa ollut perusteltua. Asiassa oli ollut runsaasti kirjeenvaihtoa hakemuksen tekijän asiamiehen ja vakuutusoikeuden välillä ja asiamies oli toimittanut runsaasti lisäselvityksiä vakuutusoikeuteen. Oikeuskansleri totesi, ettei hänellä ollut perusteita katsoa, että asian käsittelyssä olisi missään yksittäisessä vaiheessa viivytelty. Asian kokonaiskäsittelyaika oli kuitenkin muodostunut varsin pitkäksi ja sitä voitiin pitää kohtuuttomana.

Oikeuskansleri saattoi vakuutusoikeuden tietoon valitusasian ja päätöksen poistamista koskevan hakemusasian käsittelyajasta lausumansa ja kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentissa viivytyksettömästä käsittelystä säädettyyn.